Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

Numer referencyjny:
DIiNT 260.22.2017r
Data publikacji:
2017-10-13
Data składania ofert / wniosków:
2017-11-22 09:30
Termin otwarcia ofert:
2017-11-22 10:00
Nazwa:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA SZKOŁY GŁÓWNEJ GODPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY.
Treść:

Polska-Warszawa: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2017/S 197-404440

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa
02-787
Polska
Tel.: +48 225931484
E-mail: mariola_wisniewska@sggw.pl
Faks: +48 225931481
Kod NUTS: PL9

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sggw.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://szp.sggw.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa
02-787
Polska
Tel.: +48 5931001
E-mail: kanclerz@sggw.pl
Faks: +48 5931003
Kod NUTS: PL9

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sggw.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla Szkoły Głównej Godpodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez okres 24 miesięcy.

Numer referencyjny: DIiNT 260.22.2017
II.1.2)Główny kod CPV
09000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa energii elektrycznej dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez okres 24 miesięcy.

Szczegółowy wykaz punktów poboru zawiera załącznik nr 2 SIWZ.

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.3.2018 r. do 29.2.2020 r.,

( 24 miesiące) określono na 52 722 564 kWh.

Wszystkie punkty poboru energii elektrycznej SGGW z załącznika nr 2 do SIWZ są dostosowane do zasady TPA (Third Party Access) umożliwiającej korzystanie z sieci dystrybucyjnej innym podmiotom handlującym energią elektryczną.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez okres 24 miesięcy.

Szczegółowy wykaz punktów poboru zawiera załącznik nr 2 SIWZ.

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.3.2018 r. do 29.2.2020 r.,

( 24 miesiące) określono na 52 722 564 kWh.

Wszystkie punkty poboru energii elektrycznej SGGW z załącznika nr 2 do SIWZ są dostosowane do zasady TPA (Third Party Access) umożliwiającej korzystanie z sieci dystrybucyjnej innym podmiotom handlującym energią elektryczną.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki dotyczące:

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę posiadał uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54 poz. 348 z późn. zmianami; tekst jednolity ogłoszony w Dz.U.2017 nr 0, poz.220)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zam. publ. na podst. art.24 ust 1 ustawy Pzp. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: wypełniony przez wykonawcę formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwany dalej „jednolitym dokumentem” W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie w postaci wypełnionego przez wykonawcę formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust 1 zamawiający może żądać na wezwanie następujących dokumentów:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź́ informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Sala Konferencyjna, budynek nr 12 – Rektorat SGGW, I piętro,

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:

300000,00 (słownie: trzysta tysięcy złotych).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2017
Załączniki
l.p.opis
1SIWZ
2Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz punktów poboru energii elektrycznej
3Załącznik nr 3 SIWZ - Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
4Uczestnicy postępowania - pismo nr DIiNT/2441/2017r - odpowiedzi na pytania
5Uczestnicy postępowania - pismo nr DIiNT/2509/2017r Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 22.11.2017r
6Uczestnicy Postępowania - pismo nr DIiNT/2617/2017 z dnia 12.12.2017 - Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty

Sekcja Zamówień Publicznych SGGW prosi osoby pobierające SIWZ bezpośrednio od Zamawiającego o podawanie następujących danych:

  1. nazwa postępowania
  2. tryb przetargu
  3. nazwa firmy zamawiającej
  4. imię i nazwisko osoby zamawiającej
  5. adres firmy (ulica,kod pocztowy, miejscowość)
  6. telefon kontaktowy
  7. faks
  8. e-mail

w celu przekazywania informacji o modyfikacjach, wyjaśnieniach i zmianach w prowadzonych postępowaniach. Wniosek o specyfikację można składać faksem, mailem lub osobiście na adres podany w ogłoszeniu.