Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

Numer referencyjny:
SZP.250.4.2019
Data publikacji:
2019-01-25
Data składania ofert / wniosków:
2019-03-18 10:00
Termin otwarcia ofert:
2019-03-18 11:00
Nazwa:
Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej- Samodzielnej Pracowni Epidemiologii Weterynaryjnej oraz Laboratorium Nanoonkologii Doświadczalnej i Klinicznej w ramach Restrukturyzacji
Treść:
29/01/2019    S20    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza

2019/S 020-042674

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa
02-787
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Rutkowska- Sekcja Zamówień Publicznych, Budynek nr 10, pok 44, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa; Grzegorz Kushnir - Sekcja Zamówień Publicznych, Budynek nr 10, pok 36, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, adres e-mail: grzegorz_kushnir@sggw.pl
Tel.: +48 225931398 / 225931393
E-mail: jolanta_rutkowska@sggw.pl
Faks: +48 225931384
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sggw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://szp.sggw.pl/?oid=245
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Uczelnia Wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej - Samodzielnej Pracowni Epidemiologii Weterynaryjnej oraz Laboratorium Nanoonkologii Doświadczalnej i Klinicznej

Numer referencyjny: SZP.250.4.2019
II.1.2)Główny kod CPV
38500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej- Samodzielnego Zakładu Epidemiologii Weterynaryjnej oraz Laboratorium Nanoonkologii Doświadczalnej i Klinicznej w ramach Restrukturyzacji. Aparatura musi zostać dostarczona do Zamawiającego, ustawiona i uruchomiona w miejscu wskazanym przez użytkownika, w sposób umożliwiający natychmiastowe używanie zgodnie z przeznaczeniem. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: a.Wszystkie elementy dostarczonej aparatury muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r.; b. Aparatura musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie, niezbędne do uruchomienia; c. Wszystkie elementy aparatury określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na zadania zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 19
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mikroskopy laboratoryjne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 22, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa mikroskopów laboratoryjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dot. wadium opisane zostały w sekcji III 1.2

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mikroskop fluorescencyjny wraz z wyposażeniem

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 22, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Mikroskop fluorescencyjny wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dot. wadium opisane zostały w sekcji III 1.2

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie do przechowywania materiału w warunkach chłodniczych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42513000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 22, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Wyposażenie do przechowywania materiału w warunkach chłodniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dot. wadium opisane zostały w sekcji III 1.2

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Inkubatory wraz z wyposażeniem

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33152000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 22, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Inkubatory wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dot. wadium opisane zostały w sekcji III 1.2

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Spektrofotometr wraz z wyposażeniem

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 22, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Spektrofotometr wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dot. wadium opisane zostały w sekcji III 1.2

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt laboratoryjny ogólnego przeznaczenia

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 22, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Sprzęt laboratoryjny ogólnego przeznaczenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dot. wadium opisane zostały w sekcji III 1.2

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestaw do przygotowania próbek oraz analizy materiału genetycznego metodą Real – Time PCR

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 22, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw do przygotowania próbek oraz analizy materiału genetycznego metodą Real – Time PCR. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dot. wadium opisane zostały w sekcji III 1.2

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Automatyczny licznik kolonii

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33124100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 22, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Automatyczny licznik kolonii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dot. wadium opisane zostały w sekcji III 1.2

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestaw urządzeń do analizy białek i kwasów nukleinowych

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 22, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw urządzeń do analizy białek i kwasów nukleinowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dot. wadium opisane zostały w sekcji III 1.2

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wirówki laboratoryjne

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42931100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 22, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Wirówki laboratoryjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dot. wadium opisane zostały w sekcji III 1.2

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komory laminarne i PCR wraz z wyposażeniem

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 22, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Komory laminarne i PCR wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dot. wadium opisane zostały w sekcji III 1.2

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pipety laboratoryjne (pakiet 1)

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 22, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Pipety laboratoryjne (pakiet 1). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dot. wadium opisane zostały w sekcji III 1.2

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Urządzenie do automatycznego rozdrabniania i homogenizacji tkanek

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 22, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenie do automatycznego rozdrabniania i homogenizacji tkanek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dot. wadium opisane zostały w sekcji III 1.2

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestaw do analizy kwasów nukleinowych metodą REAL-TIME PCR

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 22, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw do analizy kwasów nukleinowych metodą REAL-TIME PCR. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dot. wadium opisane zostały w sekcji III 1.2

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Laboratoryjny system oczyszczania wody produkujący wodę oczyszczoną po membranie odwróconej osmozy oraz wodę klasy I (ultraczysta)

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42912330
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 22, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Laboratoryjny system oczyszczania wody produkujący wodę oczyszczoną po membranie odwróconej osmozy oraz wodę klasy I (ultraczysta). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dot. wadium opisane zostały w sekcji III 1.2

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pipety laboratoryjne (pakiet-2)

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 22, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Pipety laboratoryjne (pakiet-2). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dot. wadium opisane zostały w sekcji III 1.2

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Moduł analityczny wraz z oprzyrządowaniem

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38434500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 22, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Moduł analityczny wraz z oprzyrządowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dot. wadium opisane zostały w sekcji III 1.2

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Urządzenie do dekontaminacji powietrza

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 22, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenie do dekontaminacji powietrza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dot. wadium opisane zostały w sekcji III 1.2

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sonikator - homogenizator ultradźwiękowy

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38436600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 22, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sonikatora - homogenizatora ultradźwiękowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dot. wadium opisane zostały w sekcji III 1.2

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.W celu wstępnego potwierdzenia,że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oświadczenia składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art.80 ust.3 dyrektywy 2014/25/UE,zwanego dalej „JEDZ”,którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie UZP https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. JEDZ należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,wezwie wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym,nie krótszym niż 10 dni,terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,o których mowa w rozdziale IX pkt 5 niniejszej SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust 1 zamawiający żąda,na wezwanie o którym mowa w ust. 4 powyżej następujących dokumentów: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo–w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji–dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów,o których mowa w ust. 5 pkt.a powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo,w przypadku braku takiego rejestru,inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,której dotyczy informacja albo dokument,w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt a powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tym ustępie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia zdania pierwszego stosuje się.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.

Informacje dotyczące wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: Zadanie 1- Mikroskopy laboratoryjne: w kwocie: 1800,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100). Zadanie 2 - mikroskop fluorescencyjny z wyposażeniem: w kwocie: 3400,00 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100). Zadanie 3- wyposażenie do przechowywania materiału w warunkach chłodniczych: w kwocie: 5900,00 PLN (słownie: pięć tysięcy dziewięć set złotych).Zadanie -4– Inkubatory wraz z wyposażeniem: w kwocie: 1400,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych). Zadanie 5 - spektrofotometr wraz z wyposażeniem: w kwocie: 2300,00 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych). Zadanie 6- sprzęt laboratoryjny ogólnego przeznaczenia: w kwocie: 2300 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych). Zadanie 7 - Zestaw do przygotowania próbek oraz analizy materiału genetycznego metodą Real –Time PCR: w kwocie: 9200,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych). Zadanie 8 – automatyczny licznik kolonii: w kwocie: 850,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100). Zadanie 9- zestaw urządzeń do analizy białek i kwasów nukleinowych: w kwocie: 4500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). Zadanie 10 -wirówki laboratoryjne: w kwocie: 3000,00 (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Zadanie 11- Komory laminarne i PCR wraz z wyposażeniem: w kwocie: 4200,00 PLN (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100).Zadanie - 12 Pipety (pakiet 1): w kwocie: 2400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100). Zadanie 13 –urządzenie do automatycznego rozdrabniania i homogenizacji tkanek: w kwocie: 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych 00/100). Zadanie 14- zestaw do analizy kwasów nukleinowych metodą REAL-TIME PCR: w kwocie: 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Zadanie 15- laboratoryjny system do oczyszczania wody: w kwocie: 160,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100). Zadanie 16 - Pipety (pakiet 2): w kwocie: 180 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100). Zadanie 17 - Moduł analityczny wraz z oprzyrządowaniem: w kwocie: 1200 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100). Zadanie 18 - Urządzenie do dekontaminacji powietrza w kwocie: 600 PLN (słownie: sześćset złotych 00/100) Zadanie 19 - w kwocie: 500 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100)

Dopuszczalne formy wadium:

1) w pieniądzu,

2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancje bankowe,

4) gwarancje ubezpieczeniowe,

5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego:

Bank PKO S.A. Oddział w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166

Nr Konta: 77 1240 6003 1111 0000 4942 8931 – z dopiskiem „wadium-przetarg nieograniczony sprawa nr: SZP.250.4.2019 / Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3 itd.

Wadium w innej formie niż pieniądz. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oryginał niniejszych gwarancji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do ich wystawienia należy dołączyć do oferty

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie nie póżniej 180 dni od daty podpisania umowy – dotyczy wszystkich Zadań.

Realizacja dostaw w ramach w/w terminu będzie się odbywać w nieprzekraczalnym terminie 30 dni licząc od daty złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia dostawy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/03/2019
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/03/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rektorat, Sala Konferencyjna, I piętro

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Zgodnie z art. 10a ust.1 ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, a w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe warunki w tym zakresie określają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Jolanta Rutkowska 22 59 313 93, e-mail: jolanta_rutkowska@sggw.pl. Informacyjnie: godziny pracy osoby wyznaczonej do kontaktu: codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9:00-15:00. Grzegorz Kushnir 22 59 313 98, e-mail: grzegorz_kushnir@sggw.pl. Informacyjnie: godziny pracy osoby wyznaczonej do kontaktu: codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9:00-15:00.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: jolanta_rutkowska@sggw.pl, grzegorz_kushnir@sggw.pl. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określony rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224537701
Faks: +48 224537700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. Pozostałe kwestie związane ze środkami ochrony prawnej określone są w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224537701
Faks: +48 224537700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2019
Załączniki
l.p.opis
1Wzór formularza ofertowego
2Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją cenową
3SIWZ
4Szczegóły postępowania
5JEDZ w formie edytowalnej
6Pytanie i odpowiedzi pakiet 1 z dnia 01.03.2019
7Umowa - wersja edytowalna po zmianach z dnia 01.03.2019
8Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 01.03.2019
9Pytania i odpowiedzi pakiet 2 z dnia 04.03.2019
10Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 04.03.2019
11Klucz Publiczny
12Zestawienie ofert
13OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ODRZUCENIU, UNIEWAŹNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
14Ogłoszenie o wyborze (Zadanie 1) unieważnieniu (Zadanie 6)

Sekcja Zamówień Publicznych SGGW prosi osoby pobierające SIWZ bezpośrednio od Zamawiającego o podawanie następujących danych:

  1. nazwa postępowania
  2. tryb przetargu
  3. nazwa firmy zamawiającej
  4. imię i nazwisko osoby zamawiającej
  5. adres firmy (ulica,kod pocztowy, miejscowość)
  6. telefon kontaktowy
  7. faks
  8. e-mail

w celu przekazywania informacji o modyfikacjach, wyjaśnieniach i zmianach w prowadzonych postępowaniach. Wniosek o specyfikację można składać faksem, mailem lub osobiście na adres podany w ogłoszeniu.