Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

Numer referencyjny:
DI.250.5.2020
Data publikacji:
2020-12-21
Data składania ofert / wniosków:
2021-05-07 09:00
Termin otwarcia ofert:
2021-05-07 13:00
Nazwa:
Budowa obiektu laboratoryjno – dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych.
Treść:
21/12/2020    S248

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2020/S 248-616043

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Nowoursynowska 166
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-787
Państwo: Polska
E-mail: mariola_wisniewska@sggw.edu.pl
Tel.: +48 225931484
Faks: +48 225931481
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sggw.pl
Adres profilu nabywcy: http://szp.sggw.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://szp.sggw.pl/?oid=468
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa obiektu laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych

Numer referencyjny: DI.250.5.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa obiektu laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych.

Kompleksowa budowa budynku o powierzchni zabudowy około 8 000 m2, powierzchni użytkowej około 16 500 m2 o ilości kondygnacji:

— 4 kondygnacje nadziemne;

— 1 kondygnacja podziemna.

Funkcja pomieszczeń: laboratoria, dydaktyka i pomieszczenia techniczne. Konstrukcja budynku – żelbetowa. Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, sanitarne, deszczowe, centralnego ogrzewania, solary, fotowoltaika, wentylacyjne, klimatyzacyjne, mechaniczne, elektryczne, teletechniczne, LAN, BMS, wewnętrzne i doziemne oraz przyłącze cieplne. Zamówienie obejmuje ukształtowanie i urządzenie terenu oraz uzyskanie decyzji na użytkowanie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa obiektu laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia (min. 18 miesięcy maks. 22 miesiące) stanowi kryterium oceny ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na co najmniej 20 000 000,00 PLN;

b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 000 000,00 PLN (cztery miliony złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonali zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli przynajmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu kompleksowej (pod klucz) budowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy obiektu budowlanego (lub zespołu obiektów budowlanych trwale ze sobą połączonych) przeznaczonego na potrzeby: administracji publicznej lub szkolnictwa wyższego lub oświaty lub nauki lub dydaktyki lub naukowo-badawczego albo laboratoryjnego lub budynku biurowego o kubaturze min.: 25 000 m3 o powierzchni użytkowej min. 5 000 m2 i o wartości brutto wykonanej roboty nie mniejszej niż 25 000 000,00 PLN;

b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują i w trakcie zamówienia dysponować będą, na potrzeby jego prawidłowej realizacji odpowiednio wykwalifikowanymi osobami:

a. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – która będzie pełnić funkcję kierownika budowy;

b. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – która będzie pełnić funkcję kierownika robót;

c. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – która będzie pełnić funkcję kierownika robót;

d. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej – która będzie pełnić funkcję kierownika robót;

e. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – która będzie pełnić funkcję kierownika robót.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Budowa obiektu laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych. Pozostałe warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 051-119982
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/01/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Zgodnie z rozdz. XVI SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 1 800 000,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2020
Załączniki
l.p.opis
1Załącznik nr 5b SIWZ - PB- inst. sanit.
2Załącznik nr 5 SIWZ - PB- opis
3Załącznik nr 5 SIWZ - PB
4Załącznik nr 5 c SIWZ - PB- opis inst. elek. i telet.
5Załącznik nr 5 SIWZ - PB decyzja
6Załącznik nr 5 a SIWZ - PB- opis arch.
7Załącznik nr 5 a SIWZ - PB- arch.
8Załącznik nr 5b SIWZ - PB- opis inst. sanit.
9Załącznik nr 5b SIWZ - PB- inst. sanit.
10Załącznik nr 5b SIWZ - PB- inst.sanit.
11Załącznik nr 5 c SIWZ - PB- inst. elek. i telet.
12Załącznik nr 6 SIWZ - PW-br. arch.
13Załącznik nr 6 SIWZ - PW-br. arch.
14Załącznik nr 6 SIWZ - PW-br. arch.
15Załącznik nr 6 SIWZ - PW-br. arch.
16Załącznik nr 6 SIWZ - PW-br. arch.
17Załącznik nr 6 SIWZ - PW-br. arch.
18Załącznik nr 6 SIWZ - PW-br. arch.
19Załącznik nr 6 SIWZ - PW-br. arch.
20Załącznik nr 6 SIWZ - PW-br. arch.
21Załącznik nr 6 SIWZ - PW-br. arch.
22Załącznik nr 7 SIWZ - PW-br. konstr.
23Załącznik nr 7 SIWZ - PW-br. konstr. opis
24Załącznik nr 7 SIWZ - PW-br. konstr.
25Załącznik nr 7 SIWZ - PW-br. konstr.
26Załącznik nr 7 SIWZ - PW-br. konstr.
27Załącznik nr 7 SIWZ - PW-br. konstr.
28Załącznik nr 8 SIWZ - PW- scenariusz poż. sym.poż.
29Załącznik nr 8 SIWZ - PW- scenariusz poż. sym.poż.
30Załącznik nr 9 SIWZ - PW- drogi
31Załącznik nr 10 SIWZ - PW- technologia
32Załącznik nr 11 SIWZ - PW- zieleń
33Załącznik nr 11 SIWZ - PW- zieleń
34Załącznik nr 12 SIWZ - PW- zieleń,zb.
35Załącznik nr 13 SIWZ - PW- inst.elektr.
36Załącznik nr 13 SIWZ - PW- inst.elektr. opis
37Załącznik nr 13 SIWZ - PW- inst.elektr.
38Załącznik nr 14 SIWZ - PW- inst.telet.
39Załącznik nr 14 SIWZ - PW- inst.telet.
40Załącznik nr 14 SIWZ - PW- inst.telet.
41Załącznik nr 14 SIWZ - PW- inst.telet.
42Załącznik nr 14 SIWZ - PW- inst.telet.
43Załącznik nr 15 SIWZ - PW- inst.BMS
44Załącznik nr 16 SIWZ - PW- inst.elekt. wezła ciep.
45Załącznik nr 16 SIWZ - PW- inst.elekt. wezła ciep.
46Załącznik nr 17 SIWZ - PW- inst.sanit.ter.
47Załącznik nr 17 SIWZ - PW- inst.sanit.ter.
48Załącznik nr 18 SIWZ - PW- inst. sanit.wod-kan,kan.wod.deszcz.co,ppoż,gaz.tech.
49Załącznik nr 18 SIWZ - PW- inst. sanit.wod-kan,kan.wod.deszcz.co,ppoż,gaz.tech.
50Załącznik nr 19 SIWZ - PW- inst.sanit.went.mech.
51Załącznik nr 20 SIWZ - PW- węzeł cieplne
52Załącznik nr 21 SIWZ - PW- sieci cieplne
53Załącznik nr 22 SIWZ - STWiOR ogólna specyfikacja techniczna
54Załączniki nr 23 - 34 SIWZ - STWiOR
55Załącznik nr 35 SIWZ - STWiOR konstr.
56Załączniki nr 36 - 40 SIWZ - STWiOR
57Załącznik nr 41 SIWZ - STWiOR inst. elek. 1kV
58Załącznik nr 42 SIWZ - STWiOR ssp
59Załącznik nr 43 SIWZ - STWiOR teletech.
60Załącznik nr 44 SIWZ - STWiOR inst. AV
61Załącznik nr 45 SIWZ - STWiOR węzeł cieplny
62Załącznik nr 46 SIWZ - STWiOR BMS
63Załącznik nr 46 SIWZ - STWiOR BMS ..
64Załączniki nr 47 - 52 SIWZ STWiOR
65Załącznik nr 53 SIWZ - STWiOR inst.solarna
66Załącznik nr 54 SIWZ - STWiOR wykonani wykopów w gr. niesk.
67SIWZ
68Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Pdf
69Załącznik nr 2 SIWZ - Formularz cenowy - Pdf
70Załącznik nr 4 SIWZ - wzór umowy
71Załacznik nr 1 SIWZ - Formularz ofertowy - edytowalny
72Załącznik nr 2 SIWZ - Formularz cenowy - edytowalny
73Załącznik nr 55 SIWZ - harmonogram rzeczowo - finansowo - terminowy
74Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ wersja edytowalna
75Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ wersja pdf
76Identyfikator postępowania
77Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/403/2020 z dnia 30.12.2020 - Zmiana treści SIWZ
78Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/407/2020 z dnia 31.12.2020 - odpowiedź na pytanie
79Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/406/2020 z dnia 31.12.2020 - wezwanie do przystąpienia
80Załącznik do pisma nr DI/406/2020 z dnia 31.12.2020 - kopia odwołania
81Załącznik nr 4 do pisma nr DI/67/2021
82Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/405/2020 z dnia 31.12.2020 - wezwanie do przystąpienia
83Załącznik do pisma nr DI/405/2020 z dnia 31.12.2020 - kopia odwołania
84Uczestnicy postępowania - sprostowanie/ogłoszenie zmian do ogłoszenia o zamówieniu.
85Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/18/2021 z dnia 18.01.2021r - odpowiedzi na pytania.
86Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 25 /2021 z dnia 21.01.2021 - odpowiedzi na pytania.
87Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w TED - zmiana terminów
88Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 23 /2021 - zmiana terminu składania i otwarcia ofert
89Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 26 /2021 z dnia 21.01.2021r - odpowiedzi na pytania
90Załącznik nr 1 do pisma nr DI/26/2021 z dnia 21.01.2021
91Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/34 /2021 z dnia 25.01.2021 - odpowiedzi na pytania.
92Załącznik nr 1 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Architektura - rzuty aranżacyjne
93Załącznik nr 1 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Architektura - posadzki
94Uczestnicy postepowania - pismo nr DI/37/2021 z dnia 28.01.2021 -odp. dokumentacja dwg
95Załącznik nr 1 do pisma nr DI/37/2021 - PB - Architektura
96Załącznik nr 2 do pisma nr DI/37/2021 - PB - Drogi
97Załącznik nr 3 do pisma nr DI/37/2021 - PB - Elektryczna
98Załącznik nr 3 do pisma nr DI/37/2021 - PB - Elektryczna cd.
99Załącznik nr 4 do pisma nr DI/37/2021 - PB - Konstrukcja
100Załącznik nr 5 do pisma nr DI/37/2021 - PB - PZT
101Załącznik nr 6 do pisma nr DI/37/2021 - PB - Sanitarna
102Załącznik nr 6 do pisma nr DI/37/2021 - PB - Sanitarna
103Załącznik nr 6 do pisma nr DI/37/2021 - PB - Sanitarna
104Załącznik nr 6 do pisma nr DI/37/2021 - PB - Sanitarna
105Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/40/2021 z dnia 26.01.2021 - odpowiedzi na pytania.
106Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w TED - sprostowanie
107Uczestnicy postepowania - pismo nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 -odp. dokumentacja PW dwg
108Załącznik nr 1 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Architektura - rzuty podstawowe
109Załącznik nr 1 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Architektura - sufit
110Załącznik nr 1 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Architektura - przekroje
111Załącznik nr 1 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Architektura - elewacje
112Załącznik nr 15 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Technologia
113Załącznik nr 15 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Technologia
114Załącznik nr 1 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Architektura - detale
115Załącznik nr 1 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Architektura - wnętrza
116Załącznik nr 1 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Architektura
117Załącznik nr 2 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Architektura - zestawienia
118Załącznik nr 3 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - BMS opis
119Załącznik nr 3 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - BMS rys.
120Załącznik nr 4 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Elektryczna AV
121Załącznik nr 4 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Elektryczna AV
122Załącznik nr 5 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Elektryczna EL
123Załącznik nr 5 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Elektryczna EL
124Załącznik nr 6 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Elektryczna E2
125Załącznik nr 7 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Elektryczna SSP
126Załącznik nr 8 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Elektryczna TT
127Załącznik nr 9 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Konstrukcja 1
128Załącznik nr 10 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Konstrukcja 2
129Załącznik nr 10 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Konstrukcja 2 rys. szalunkowe
130Załącznik nr 10 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Konstrukcja 2 rys. zbrojeniowe
131Załącznik nr 10 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Konstrukcja 2 belki
132Załącznik nr 10 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Konstrukcja 2 słupy
133Załącznik nr 10 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Konstrukcja 2 ramy
134Załącznik nr 10 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Konstrukcja 2 ściany w tym trzony kom.
135Załącznik nr 10 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Konstrukcja 2 konstr. stalowe
136Załącznik nr 10 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Konstrukcja 2 inne ( podkonstr. pod central. wentyl.)
137Załącznik nr 10 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Konstrukcja 2
138Załącznik nr 11 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Ppoż
139Załącznik nr 12 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Sanitarna
140Załącznik nr 12 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Sanitarna
141Załącznik nr 12 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Sanitarna
142Załącznik nr 12 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Sanitarna
143Załącznik nr 12 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Sanitarna
144Załącznik nr 12 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Sanitarna przył. ciepł.
145Załącznik nr 12 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Sanitarna węzeł ciepl. częśc elektr.
146Załącznik nr 12 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Sanitarna węzeł ciepl.cz. sanit.
147Załącznik nr 13 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Sanitarna - karty centr.went.i agr.wod.lod.
148Załącznik nr 13 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Sanitarna karty doborowe
149Załącznik nr 12 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Sanitarna karty wentylatory
150Załącznik nr 14 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - schemat pożarowy
151Załącznik nr 15 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Technologia
152Załącznik nr 15 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Technologia
153Załącznik nr 16 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Teletechnika
154Załącznik nr 17 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Zieleń
155Załącznik nr 17 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Zieleń
156Załącznik nr 17 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - Zieleń
157Załącznik nr 18 do pisma nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021 - PW - PZT
158Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 43 /2021 z dnia 02.02.2021 - odpowiedzi na pytania
159Załącznik nr 1 do pisma nr DI/43/2021
160Załącznik nr 2 do pisma nr DI/43/2021
161Załącznik nr 3 do pisma nr DI/43/2021
162Załącznik nr 4 do pisma nr DI/43/2021
163Załącznik nr 5 do pisma nr DI/43/2021
164Załącznik nr 6 do pisma nr DI/43/2021
165Załącznik nr 7 do pisma nr DI/43/2021
166Załącznik nr 8 do pisma nr DI/43/2021
167Załącznik nr 9 do pisma nr DI/43/2021
168Załącznik nr 9 do pisma nr DI/43/2021
169Załącznik nr 10 do pisma nr DI/43/2021
170Załącznik nr 11 do pisma nr DI/43/2021
171Załącznik nr 12 do pisma nr DI/43/2021
172Załącznik nr 13 do pisma nr DI/43/2021
173Załącznik nr 13 do pisma nr DI/43/2021
174Załącznik nr 14 do pisma nr DI/43/2021
175Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 44 /2021 z dnia 04.02.2021 - odpowiedzi na pytania
176Załącznik nr 1 do pisma nr DI/44/2021 z dnia 04.02.2021
177Załącznik nr 2 do pisma nr DI/44/2021 z dnia 04.02.2021
178Załącznik nr 3 do pisma nr DI/44/2021 z dnia 04.02.2021
179Załącznik nr 4 do pisma nr DI/44/2021 z dnia 04.02.2021
180Załącznik nr 5 do pisma nr DI/44/2021 z dnia 04.02.2021
181Załącznik nr 6 do pisma nr DI/44/2021 z dnia 04.02.2021
182Załącznik nr 3 do pisma nr DI/67/2021
183Załącznik nr 5 do pisma nr DI/67/2021
184Załącznik nr 7 do pisma nr DI/44/2021 z dnia 04.02.2021 do odp. na pyt. nr 19
185Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 45 /2021 z dnia 05.02.2021 - odpowiedzi na pytania
186Załącznik nr 1 do pisma nr DI/45/2021 z dnia 05.02.2021 - PW - Architektura - wnętrza
187Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 47 /2021 z dnia 05.02.2021 - odpowiedzi na pytania
188Załącznik nr 1 do pisma nr DI/47/2021 z dnia 05.02.2021
189Załącznik nr 2 do pisma nr DI/47/2021 z dnia 05.02.2021
190Załącznik nr 3 do pisma nr DI/47/2021 z dnia 05.02.2021r
191Uczestnicy postepowania - pismo nr DI/48/2021 - zmiana terminu składania i otwarcia ofert
192Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w TED - zmiana terminów
193Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 49 /2021 z dnia 09.02.2021 - odpowiedzi na pytania
194Załącznik nr 1 do pisma nr DI/49/2021 z dnia 09.02.2021r.
195Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 51 /2021 z dnia 10.02.2021 - zmiana treści SIWZ - obowiązujący załącznik nr 2 SIWZ
196Załącznik nr 1 do pisma nr DI/51/2021 - obowiązujący załącznik nr 2 SIWZ formularz cenowy - edytowalny
197Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 52 /2021 z dnia 10.02.2021 - odpowiedzi na pytania
198Załącznik nr 1 do pisma nr DI/52/2021 z dnia 10.02.2021
199Załącznik nr 2 do pisma nr DI/52/2021 z dnia 10.02.2021
200Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 53 /2021 z dnia 11.02.2021 - odpowiedzi na pytania
201Załącznik nr 1 do pisma nr DI/53/2021 z dnia 11.02.2021
202Załącznik nr 2 do pisma nr DI/53/2021 z dnia 11.02.2021
203Załącznik nr 3 do pisma nr DI/53/2021 z dnia 11.02.2021
204Załącznik nr 4 do pisma nr DI/53/2021 z dnia 11.02.2021
205Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 54 /2021 z dnia 12.02.2021 - odpowiedzi na pytania
206Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 55 /2021 z dnia 12.02.2021 - odpowiedzi na pytania
207Załącznik nr 2 do pisma nr DI/55/2021 z dnia 12.02.2021
208Załącznik nr 3 do pisma nr DI/55/2021 z dnia 12.02.2021
209Załącznik nr 4 do pisma nr DI/55/2021 z dnia 12.02.2021
210Załącznik nr 5 do pisma nr DI/55/2021 z dnia 12.02.2021
211Załącznik nr 6 do pisma nr DI/55/2021 z dnia 12.02.2021
212Załącznik nr 7 do pisma nr DI/55/2021 z dnia 12.02.2021
213Załącznik nr 8 do pisma nr DI/55/2021 z dnia 12.02.2021
214Załącznik nr 9 do pisma nr DI/55/2021 z dnia 12.02.2021
215Załącznik nr 10 do pisma nr DI/55/2021 z dnia 12.02.2021
216Załącznik nr 11 do pisma nr DI/55/2021 z dnia 12.02.2021
217Załącznik nr 12 do pisma nr DI/55/2021 z dnia 12.02.2021
218Załącznik nr 13 do pisma nr DI/55/2021 z dnia 12.02.2021
219Załącznik nr 14 do pisma nr DI/55/2021 z dnia 12.02.2021
220Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 56 /2021 z dnia 12.02.2021 - odpowiedzi na pytania
221Załącznik nr 1 do pisma nr DI/56/2021 z dnia 12.02.2021
222Załącznik nr 2 do pisma nr DI/56/2021 z dnia 12.02.2021
223Załącznik nr 3 do pisma nr DI/56/2021 z dnia 12.02.2021
224Załącznik nr 4 do pisma nr DI/56/2021 z dnia 12.02.2021
225Załącznik nr 1 do pisma nr DI/55/2021 z dnia 12.02.2021
226Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 57 /2021 z dnia 15.02.2021 - odpowiedzi na pytania
227Załącznik nr 1 do pisma nr DI/57/2021 z dnia 15.02.2021
228Załącznik nr 2 do pisma nr DI/57/2021 z dnia 15.02.2021
229Załącznik nr 3 do pisma nr DI/57/2021 z dnia 15.02.2021
230Załącznik nr 4 do pisma nr DI/57/2021 z dnia 15.02.2021
231Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 60 /2021 z dnia 16.02.2021 - zmiana załącznika
232Wprowadzany pismem nr DI/60/2021 z dnia 16.02.2021 - obowiązujący załacznik nr 1 do pisma nr DI/57/2021 z dnia 15.02.2021.
233Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 61 /2021 z dnia 17.02.2021 - odpowiedzi na pytania
234Uczestnicy postepowania - pismo nr DI/62/2021 - zmiana terminu składania i otwarcia ofert
235Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w TED - zmiana terminów
236Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 67 /2021 z dnia 05.03.2021 - odpowiedzi na pytania
237Załącznik nr 1 do pisma nr DI/67/2021
238Załącznik nr 2 do pisma nr DI/67/2021
239Załącznik nr 6 do pisma nr DI/67/2021
240Załącznik nr 7 do pisma nr DI/67/2021
241Załącznik nr 8 do pisma nr DI/67/2021
242Uczestnicy postepowania - pismo nr DI/66/2021 - zmiana terminu składania i otwarcia ofert
243Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w TED - zmiana terminów
244Załącznik nr 1 do pisma nr DI/69/2021 - edytowalny.
245Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 68 /2021 z dnia 10.03.2021 - zmiana treści SIWZ
246Załącznik nr 1 do pisma nr DI/68/2021 - Nowy obowiązujący załącznik nr 1 SIWZ - Formularz ofertowy - edytowalny
247Załącznik nr 2 do pisma nr DI/68/2021 - Nowy obowiązujący załącznik nr 2 SIWZ - Formularz cenowy - edytowalny
248Załącznik nr 3 do pisma nr DI/68/2021 - Nowy obowiązujący załącznik nr 55 SIWZ - harmonogram rzeczowo - finansowo - terminowy ( skladany na etapie podpisania umowy)
249Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 69 /2021 z dnia 12.03.2021 - odpowiedzi na pytania
250Uczestnicy postepowania - pismo nr DI/70/2021 - zmiana terminu składania i otwarcia ofert
251Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w TED - sprostowanie
252Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 75 /2021 z dnia 30.03.2021 - odpowiedzi na pytania
253Załącznik nr 1 do pisma nr DI/75/2021 - strop nad piwnicą ;szalunek
254Załącznik nr 2 do pisma nr DI/75/2021 - wieńce W3_1 W3_2;rdzenie żelbetowe R3_01
255Załącznik nr 3 do pisma nr DI/75/2021 - konstrukcje stalowe dla dachów
256Załącznik nr 4 do pisma nr DI/75/2021 - arch.PB rzut kondygnacji ; elewacje
257Załącznik nr 4 do pisma nr DI/75/2021 - arch.PW proj. zagosdp.;schem.ppoż;elewacje;proj.wnętrz
258Załącznik nr 5 do pisma nr DI/75/2021 - tech.opisy
259Załącznik nr 5 do pisma nr DI/75/2021 - tech.rys.
260Załącznik nr 6 do pisma nr DI/75/2021 - drogi
261Załącznik nr 7 do pisma nr DI/75/2021 - wylew. żelbet.; ściany zbrojen.
262Uczestnicy postepowania - pismo nr DI /74 /2021 - zmiana terminu składania i otwarcia ofert
263Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w TED - sprostowanie
264Uczestnicy postepowania - pismo nr DI /86/2021 z dnia 21.04.2021 - zmiana treści SIWZ
265Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 88 /2021 z dnia 22.04.2021 - odpowiedzi na pytania
266Załącznik nr 1 do pisma nr DI/88/2021
267Załącznik nr 2 do pisma nr DI/88/2021
268Załącznik nr 3 do pisma nr DI/88/2021
269Załącznik nr 4 do pisma nr DI/88/2021
270Uczestnicy postępowania - sprostowanie/ogłoszenie zmian do ogłoszenia o zamówieniu.
271Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/ 89 /2021 z dnia 27.04.2021 - odpowiedzi na pytania
272Załącznik do pisma nr DI/89/2021 - Decyzja nr 74/2021
273Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/91/2021 z dnia 07.05.2021 - Informacja z otwarcia ofert
274Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/116/2021 z dnia 01.06.2021 - Informacja o odrzuceniu oferty oraz Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
275Załącznik nr 1 do pisma nr DI/116/2021