Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

Numer referencyjny:
SZP.260.16.2017.DOTO
Data publikacji:
2017-04-12
Data składania ofert / wniosków:
2017-05-23 10:30
Termin otwarcia ofert:
2017-05-23 11:00
Nazwa:
Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych i sprzętu pomiarowego, dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawieul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787 Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena ŻywnoTel.: +48 225931385E-mail: magdalena_zywno@sggw.pl
 Faks: +48 225931385Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sggw.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.sggw.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa szkoła wyższa
I.5)
Główny przedmiot działalności
Edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych i sprzętu pomiarowego, dla Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego w Warszawie
Numer referencyjny: SZP.260.16.2017.DOTO
II.1.2)
Główny kod CPV
31210000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych i sprzętu pomiarowego.
Część I – Osprzęt i akcesoria elektryczne
Część II – Żarówki, oprawy
2 / 7
Część III – Sprzęt pomiarowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Osprzęt i akcesoria elektryczne
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
31210000
31220000
31320000
31340000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 989 różnych pozycji osprzętu i akcesoriów elektrycznych (drutów,przewodów, wkładek, rurek, peszli, korytek perforowanych metalowych, gniazd, wtyczek przemysłowych,osprzętu modułowego, puszek, gniazd i wyłączników, taśm izolacyjnych, kanałów i listew, opasek, uchwytów doprzewodów, taśm aluminiowych, złączek, rurek termokurczliwych, wentylatorów itp.)
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Żarówki, oprawy
Część nr: 2
3 / 7
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
31510000
31530000
31520000
31500000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 286 różnych pozycji takich jak: oprawy porcelanowe, oprawki,komponenty opraw, moduły i oświetlenie ewakuacyjne, żarówki, świetlówki, źródła halogenowe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis części II przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Sprzęt pomiarowy
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
31680000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi 18 pozycji rożnego sprzętu pomiarowego np. testery, zaciskarki itp.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
4 / 7
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zam. publ. na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
- aktualny na dzień składania ofert, wypełniony przez wykonawcę formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie UZP.
- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale IX pkt 4 SIWZ
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust 1 zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
-informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokona niepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
- oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
- oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć́ wraz z oświadczeniem dokumenty bądź́ informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
5 / 7
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
Dokumenty o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenia zamrowienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie - wypełniony dok. JEDZ
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Dostawa przedmiotu umowy, zamówionego przez Zamawiającego nastąpi: zadnie 1: sukcesywnie w terminie 18 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy/zadanie 2: sukcesywnie w terminie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy/ zadanie 3: w terminie 18 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy
Wykonawca dokona na rzecz Zamawiającego sukcesywnych (realizowanych zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego) dostaw w okresie obowiązywania niniejszej umowy, na zasadach określonych w § 6 wzoru umowy - dotyczy zadania 1, zadania 2 i zadania 3.
Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca zakończy realizację dostaw wszystkich zamówionych przez Zamawiającego materiałów elektrycznych. W celu potwierdzenia należytej realizacji przedmiotu zamówienia strony zobowiązują się do podpisania protokołu odbioru końcowego,którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/05/2017
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
6 / 7
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 23/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Rektorat - Sala Konferencyjna, I piętro
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium dla:
Zadanie I : w kwocie: 15 000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
Zadanie II : w kwocie: 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Zadanie III: w kwocie: 500,00zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
2. Dopuszczalne formy wadium:
1) w pieniądzu,
2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancje bankowe,
4) gwarancje ubezpieczeniowe,
5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego:
Bank PKO S.A. Oddział w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
Nr Konta: 77 1240 6003 1111 0000 4942 8931 – z dopiskiem „wadium-przetarg nieograniczony sprawa SZP.260.16.2017.DOTO (Zadanie I / Zadanie II/ Zadanie III)
4. Wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy zdeponować w:
Kwesturze Zamawiającego u Z-cy Kwestora, mgr Halina Pawlikowska, a do oferty dołączyć kopię dokumentu posiadającą potwierdzenie złożenia w Kwesturze SGGW dokonanie przez
Z-cę Kwestora – mgr Halinę Pawlikowską
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
5a. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach określa kwotę wadium dla każdej części w wysokości nie większej niż 3 % jej wartości.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,zamawiający żąda dołączenia do oferty
1 W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych Zamawiający wymaga załączenia do oferty kart katalogowych producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzających spełnienie parametrów technicznych określonych w SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224537701 
Faks: +48 224537700
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwolawcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676PolskaTel.: +48 224537701Faks: +48 224537700


Załączniki
l.p.opis
1SIWZ
2Opis przedmiotu zamówienia
3Pytania i odpowiedzi
4Zbiorcze zestawienie ofert
5Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Sekcja Zamówień Publicznych SGGW prosi osoby pobierające SIWZ bezpośrednio od Zamawiającego o podawanie następujących danych:

  1. nazwa postępowania
  2. tryb przetargu
  3. nazwa firmy zamawiającej
  4. imię i nazwisko osoby zamawiającej
  5. adres firmy (ulica,kod pocztowy, miejscowość)
  6. telefon kontaktowy
  7. faks
  8. e-mail

w celu przekazywania informacji o modyfikacjach, wyjaśnieniach i zmianach w prowadzonych postępowaniach. Wniosek o specyfikację można składać faksem, mailem lub osobiście na adres podany w ogłoszeniu.