Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

Numer referencyjny:
SZP.260.24.2017.Wydawnictwo SGGW
Data publikacji:
2017-05-22
Data składania ofert / wniosków:
2017-07-03 11:00
Termin otwarcia ofert:
2017-07-03 12:00
Nazwa:
DRUK I OPRAWA PUBLIKACJI WYDAWNICTWA SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Treść:
27/05/2017    S101    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi drukowania

2017/S 101-201805

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa
02-787
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Witkowska
Tel.: +48 225931386
E-mail: edyta_witkowska@sggw.pl
Faks: +48 225931399
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sggw.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://szp.sggw.pl/admin/ogloszenie_change.php?oid=60
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, Sekcja Zamówień Publicznych, budynek nr 10, I piętro, pok. 44
Warszawa
02-787
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Witkowska
Tel.: +48 225931386
E-mail: edyta_witkowska@sggw.pl
Faks: +48 225931399
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sggw.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa szkoła wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Druk i oprawa publikacji Wydawnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Numer referencyjny: SZP.260.24.2017.Wydawnictwo SGGW
II.1.2)Główny kod CPV
79810000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy druk techniką offsetową i cyfrową oraz oprawa publikacji o parametrach podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach nr 4.1 i 4.2.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I – Druk techniką offsetową

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79800000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, Wydawnictwo SGGW.

II.2.4)Opis zamówienia:

Druk techniką offsetową oraz oprawa publikacji o parametrach podanych w punktach A–I opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 4.1.Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia

Wydawnictwo SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, budynek nr 2 parter.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Odbiór, wykonanie i dostarczanie przedmiotu zamówienia przez Zleceniobiorcę będą następowały sukcesywnie w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – Druk techniką cyfrową

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79800000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydawnictwo SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, budynek nr 2 parter.

II.2.4)Opis zamówienia:

Druk techniką cyfrową oraz oprawa publikacji o parametrach podanych w punktach J-L opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 4.2.Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia

Wydawnictwo SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, budynek nr 2 parter.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Odbiór, wykonanie i dostarczanie przedmiotu zamówienia przez Zleceniobiorcę będą następowały sukcesywnie w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć: – wypełniony przez wykonawcę formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Jednolity europejski dokument zamówienia składany jest w formie pisemnej – z oryginalnym podpisem podmiotu składającego. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. Oświadczenie na formularzu JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ). Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez UZP dostępnej na stronie. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,o których mowa w art. 24 ust. 1, zamawiający może żądać na wezwanie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, następujących dokumentów:1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;3)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;4)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy..Dokumenty, o których mowa w ust. 6 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Inne dokumenty niż oświadczenia, o których mowa, zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub elektronicznej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale IX pkt 3-5 niniejszej SIWZ.

Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzanej działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną

Dla Części I – co najmniej 700 000 PLN (siedemset tysięcy złotych). W przypadku, gdy okres ważności polisy nie będzie obejmował całego okresu realizacji umowy, wykonawca jest zobowiązany do złożenia, oprócz polisy, dodatkowego oświadczenia, iż przedstawi kolejny dokument polisy (o tożsamym zakresie) obejmujący pozostały okres realizacji zamówienia nie później niż 3 dni od dnia utraty ważności załączonej do oferty polisy.

Dla Części II – co najmniej 300 000 (trzysta tysięcy złotych). W przypadku, gdy okres ważności polisy nie będzie obejmował całego okresu realizacji umowy, wykonawca jest zobowiązany do złożenia, oprócz polisy, dodatkowego oświadczenia, iż przedstawi kolejny dokument polisy (o tożsamym zakresie) obejmujący pozostały okres realizacji zamówienia nie później niż 3 dni od dnia utraty ważności załączonej do oferty polisy.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, na wezwanie, o którym mowa powyżej, złożą:

a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale IX pkt 3-5 niniejszej SIWZ.

Zamawiający za spełnienie ww. warunku uzna wykazanie się przez Wykonawcę realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dowodu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za usługi odpowiadające usługom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uzna usługę:

Dla Części I w zakresie druku techniką offsetową na kwotę nie mniejszą niż 700 000 PLN

Dla Części II w zakresie druku techniką cyfrową na kwotę nie mniejszą niż 300 000 PLN

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, na wezwanie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, złożą:

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w §15 pkt 6 wzoru umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/07/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/07/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Sala Konferencyjna – Rektorat.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:

Cena-60 %

Jakość -30 %

Forma Zatrudnienia-10 %

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:

Część I – 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),

Część II – 13 000 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych).

2. Dopuszczalne formy wadium:

1) w pieniądzu;

2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancje bankowe;

4) gwarancje ubezpieczeniowe;

5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego:

Bank PEKAO S.A. Oddział w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166

Nr konta: 77 1240 6003 1111 0000 4942 8931

z dopiskiem:

„Wadium – przetarg nieograniczony. Sprawa nr: „SZP.260.24.2017.Wydawnictwo SGGW”

Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert.

Dowód dokonania wpłaty wadium na podane wyżej konto Zamawiającego należy dołączyć do składanej oferty.

4. Wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy zdeponować w:

Kwesturze ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa lewa „Podkówka”, I piętro po wcześniejszym przedstawieniu Z-cy Kwestora SGGW odpowiednich dokumentów w celu ich poświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć potwierdzoną kopię zdeponowanych dokumentów wraz z opinią Z-cy Kwestora do oferty.

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wniesienie wadium w pieniądzu w postaci przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

5a. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej części w wysokości nie większej niż 3 % jej wartości.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11.

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224537701
Faks: +48 224537700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. Pozostałe kwestie związane ze środkami ochrony prawnej określone są w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224537701
Faks: +48 224537700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2017
Załączniki
l.p.opis
1SIWZ
2Załącznik nr 2 do SIWZ-JEDZ (plik WORD)
3INFOMACJA Z OTWARCIA OFERT
4Grupa Kapitałowa (wersja edytowalna)
5Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I - Druk techniką offsetową
6Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części II - Druk techniką cyfrową

Sekcja Zamówień Publicznych SGGW prosi osoby pobierające SIWZ bezpośrednio od Zamawiającego o podawanie następujących danych:

  1. nazwa postępowania
  2. tryb przetargu
  3. nazwa firmy zamawiającej
  4. imię i nazwisko osoby zamawiającej
  5. adres firmy (ulica,kod pocztowy, miejscowość)
  6. telefon kontaktowy
  7. faks
  8. e-mail

w celu przekazywania informacji o modyfikacjach, wyjaśnieniach i zmianach w prowadzonych postępowaniach. Wniosek o specyfikację można składać faksem, mailem lub osobiście na adres podany w ogłoszeniu.