Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1Dostawa komputerów przenośnych dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.250.41.20202020-10-022020-11-04Więcej...
2Wyposażenie Laboratorium kultur tkankowych 3D w system mikrodysekcji w ramach Wyposażenia Laboratorium Inżynierii Tkankowej w ramach Projektu Centrum Medycyny RegeneracyjnejSZP.250.44.20202020-10-072020-11-09Więcej...
3Dostawa aparatury, urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. XIIISZP.250.43.20202020-10-072020-11-12Więcej...
4Dostawę urządzeń w ramach projektu „Pasza Pro: Technologie wykorzystania ubocznych produktów rolnych” Nr projektu POIR.01.01.01-00-0224/19-00SZP.250.49.20202020-10-092020-11-10Więcej...
5Remont pomieszczeń sanitarnych i kuchennych w budynku nr 11 SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166DNT.250.20.20202020-10-082020-10-27Więcej...
6Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” nr. RPMA.04.02.00-14-5073/16 pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” zadania nr 5, 6 „Prace budowlane” kategorie kosztów: „Nadzór inwestorski” i „Przygotowanie audytów ex-post”, zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o obowiązku prowadzenia nadzoru przez osoby spełniające wymagania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami-art.37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r.DNT.250.21.20202020-10-142020-10-22Więcej...
7Dostawę stanowiska do analizy obrazu spekli laserowych dla Instytutu Inżynierii MechanicznejSZP.250.51.20202020-10-152020-10-23Więcej...
8Sukcesywna dostawa czasopis krajowych i zagranicznych w prenumeracie na 2021 rokSZP.250.50.20202020-10-202020-10-30Więcej...