Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

Numer referencyjny:
SZP.250.3.2020
Data publikacji:
2020-02-13
Data składania ofert / wniosków:
2020-05-12 10:00
Termin otwarcia ofert:
2020-05-12 12:00
Nazwa:
Dostawa aparatury i urządzeń w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. X
Treść:
13/02/2020    S31    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza

2020/S 031-071879

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Nowoursynowska 166
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-787
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Władysław Sadowski, Sekcja Zamówień Publicznych, budynek nr 10, pok. 41, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa; Katarzyna Cieszyńska, Biuro Projektu „Centrum Żywności i Żywienia”, ul. Nowoursynowska 159 c, budynek nr 32, pok. C49, 02-776 Warszawa
E-mail: czz@sggw.pl
Tel.: +48 225931390 / 225935591
Faks: +48 225931384

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sggw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://szp.sggw.pl/?oid=383
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa aparatury i urządzeń w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia – modernizacja kampusu SGGW” – cz. X

Numer referencyjny: SZP.250.3.2020
II.1.2)Główny kod CPV
38500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i urządzeń w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. X.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawu inkubatorów z wytrząsaniem z funkcją chłodzenia – 1 zestaw

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa zestawu inkubatorów z wytrząsaniem z funkcją chłodzenia – 1 zestaw

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa systemu do identyfikacji frakcji białkowych w żelach poliakrylamidowych – 1 szt.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa systemu do identyfikacji frakcji białkowych w żelach poliakrylamidowych – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa automatycznego analizatora aminokwasów z wyposażeniem (homogenizator, dodatkowe kolumny) oraz odczynnikami

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38434000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa automatycznego analizatora aminokwasów z wyposażeniem (homogenizator, dodatkowe kolumny) oraz odczynniki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa automatycznego aplikatora warstw z wyposażeniem – 1 szt

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa automatycznego aplikatora warstw z wyposażeniem – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa linii technologicznej do produkcji pieczywa: miesiarka produkcyjna – 1 sztuka, wałkowarka do ciasta – 1 sztuka, dzielarka do ciasta – 1 sztuka, rogalikarka – 1 sztuka

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42215200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa linii technologicznej do produkcji pieczywa: miesiarka produkcyjna, wałkowarka do ciasta, dzielarka do ciasta, rogalikarka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń do testowania przenikania gazów i par – zestaw

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38434000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa urządzeń do testowania przenikania gazów i par: testera przenikalności tlenu przez folie, opakowania i warstwy barierowe z możliwością precyzyjnego kontrolowania wilgotności względnej wraz z akcesoriami i - 1 szt.; testera przenikalności ditlenku węgla przez folie, opakowania i warstwy barierowe wraz z akcesoriami – 1 szt.; testera przenikalności pary wodnej przez folie, opakowania i warstwy barierowe z możliwością precyzyjnego kontrolowania wilgotności względnej wraz z akcesoriami – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.6 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 160
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa suszarki rozpyłowej ze złożem fluidalnym – 1 sztuka

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa suszarki rozpyłowej ze złożem fluidalnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry-warunki techniczne / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 130
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa schładzarko-zamrażarki szokowej – 1 sztuka

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39711120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Zywieniu Człowieka ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa schładzarko-zamrażarki szokowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa linii technologicznej do gotowania sous-vide– 1 zestaw

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39221000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa linii technologicznej do gotowania sous-vide

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, który nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz inne dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.Oświadczenia składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie UZP https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. W części IV JEDZ Wykonawca może ograniczyć się jedynie do wypełnienia sekcji α (alfa). Wykonawca może korzystać z narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie i utworzenie dokumentu elektronicznego JEDZ, w szczególności w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).JEDZ należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale IX pkt 5, 6 niniejszej SIWZ.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust 1 zamawiający żąda, na wezwanie o którym mowa w ust. 4 powyżej następujących dokumentów:a.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;b.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;c.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.18. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy sekcji III.1.1

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a)wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b)wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

— którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 poz. 1600 z późn. zm.5) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495),

— o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

— skarbowe,

— o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

c)wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt b);

d)wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e)wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f)wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

g)wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

h)wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

i)wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

j)wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628, 1214);

k)wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

l)wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571, 1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dot. sekcji III.1.2

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, który nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

1.Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:

Zadanie 1: w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Zadanie 2: w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Zadanie 3: w kwocie 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Zadanie 4: w kwocie 700,00 (słownie: siedemset złotych)

Zadanie 5: w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Zadanie 6: w kwocie 20 000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Zadanie 7: w kwocie 30 000,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

Zadanie 8: w kwocie 500,00zł (słownie: pięćset złotych)

Zadanie 9: w kwocie 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych)

2.Dopuszczalne formy wadium:

1)w pieniądzu,

2)poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)gwarancje bankowe,

4)gwarancje ubezpieczeniowe,

5)poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank PKO S.A. Oddział w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166 Nr Konta: 77 1240 6003 1111 0000 4942 8931 (SWIFT CODE: PKOPPLPW; IBAN: PL) – z dopiskiem „wadium-przetarg nieograniczony sprawa nr: SZP.250.3.2020

Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu należy dołączyć do oferty.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

4.WADIUM W INNEJ FORMIE NIŻ PIENIĄDZ

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oryginał niniejszych gwarancji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do ich wystawienia należy dołączyć do oferty.

5.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.Kwota wadium określona została w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia.

7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12.

8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

12.Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1.należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (dotyczy Zadania 1-3; 5-7).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy sekcji III.1.2

2.Obligatoryjne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1)w pieniądzu;

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)gwarancjach bankowych;

4)gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe zamawiającego:

Bank PKO S.A. Oddział w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166

Nr Konta: 77 1240 6003 1111 0000 4942 8931 (SWIFT CODE: PKOPPLPW; IBAN: PL)

Z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy” Sprawa nr: SZP.250.3.2020

4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy zdeponować w: Kwesturze Zamawiającego, ul. Nowoursynowska 166 budynek „Lewa podkówka” u Kwestora.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad.

6. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy obejmujące okres wykonywania umowy (dot. 1-3; 5-7) oraz rękojmi za wady (dot. zadania 1, 3, 6, 7)

7.Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:

Dotyczy Zadania 2 i Zadania 5: w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

Dotyczy Zadania 1, Zadania 3, Zadania 6 i Zdania 7:

a) 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30 % wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Dot. sekcji III.1.3

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, który nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Dotyczy zadania 7

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę realizacją w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw suszarek rozpyłowych o minimum 850 000,00 zł brutto każda z dostaw.

Zamawiający w pozostałych zadaniach nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, na wezwanie o którym mowa w ust. 4 powyżej złożą:

Dotyczy Zadania 7

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 6 do SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy sekcji III.1.3

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda załączenia do oferty:

Dotyczy Zadań 1-9:

— opisów technicznych, kart katalogowych lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego

Dotyczy zadania 7:

— dokumentu od producenta potwierdzającego posiadanie przez zaoferowane urządzenie oznakowania CE

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Czas trwania zamówienia lub termin jego wykonania:

1.Dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu nastąpi:

— dla Zadań: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 w terminie: 60 dni od dnia podpisania umowy.

2.Dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu, nastąpi:

— dla Zadania 7 w terminie: 130 dni od dnia podpisania umowy.

3.Dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu, nastąpi:

— dla Zadania 6 w terminie: 160 dni od dnia podpisania umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/03/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/03/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rektorat, Sala Konferencyjna, I piętro, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polska

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i będzie dokonane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:I.Informacje ogólne:1.Zgodnie z art.10a ust.1 ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia kom. między Zam. a Wyk., a w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ odbywa się przy użyciu środków kom. elektr.Szczegółowe warunki w tym zakresie określają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków kom. elektr. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dok. elektr.2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia kom. między Zam., a Wyk. odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektr..3.Zam. wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wyk.: Władysław Sadowski (22)5931390, Grzegorz Kushnir tel.(22)5931398, Katarzyna Cieszyńska tel.(22)5935591, e-mail:czz@sggw.pl. Informacyjnie: godziny pracy osoby wyznaczonej do kontaktu:codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-16:00.4.Wyk. zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wyk. posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do kom.5.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dok. elektr., elektr. kopii dok. i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Wyk. zobowiązany jest zapoznać się i stosować wytyczne w.w Regulaminów.6.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do kom. wynosi 150 MB.7.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dok. elektr., oświadczeń lub elektr. kopii dok. lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.8.Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią zał. do SIWZ.II.Sposób kom. się Zam. z Wyk. (nie dotyczy składania ofert):1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia kom. pomiędzy Zam. a Wy. w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do kom.). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zam. i Wyk. posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).2.Zam. może również kom. się z Wyk. za pomocą poczty elektronicznej, email: czz@sggw.pl.3.Dok. elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dok. lub oświadczeń składane są przez Wyk. za pośrednictwem Formularza do kom. jako załączniki. Zam. dopuszcza również możliwość składania dok. elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dok. lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email.4.Sposób sporządzenia dok. elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dok. lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków kom. elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dok. elektronicznych oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz. U. poz. 1991),a także zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dok., jakich może żądać Zam. od Wyk.w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zgodnie z zapisami rozporządzenia zmieniającego powyższe tj. Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. Pozostałe kwestie związane ze środkami ochrony prawnej określone są w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/02/2020
Załączniki
l.p.opis
1SIWZ
2Załącznik nr 1 do SIWZ - wersja edytowalna
3Załącznik nr 2 do SIWZ - wersja edytowalna
4Załącznik nr 3 do SIWZ - wersja edytowalna
5Identyfikator postępowania
6Klucz Publiczny - Link
7Odpowiedzi na pyatania, przesunięcie terminu oraz SIWZ po zmianach
8Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianach - wersja edytowalna
9Odpowiedzi na pytania oraz przesuniecie terminu składania i otwacia ofert
10Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert
11Odpowiedzi na pytania z dnia 16.04.2020
12Odpowiedzi na pytania oraz przesunięcie terminu składania oraz terminu i miejsca otwarcia ofert
13Zbiorcze zestawienie ofert
14Ogłoszenie o odrzuceniu ofert, o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania 5, unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 4,6,7
15Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania 2 i 3, odrzuceniu ofert, unieważnieniu postępowania
16WYBÓR_ZAD 1
17UNIEWAŻNIENIE ZAD 8