Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

Numer referencyjny:
DI.250.1.2020
Data publikacji:
2020-03-16
Data składania ofert / wniosków:
2020-04-28 11:00
Termin otwarcia ofert:
2020-04-28 12:00
Nazwa:
Budowa budynku Zaplecza Służb Technicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 Warszawa.
Treść:

Ogłoszenie nr 523984-N-2020 z dnia 2020-03-16 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Budowa budynku Zaplecza Służb Technicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 Warszawa.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 17840000000000, ul. ul. Nowoursynowska  166 , 02-787  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 931 480, , e-mail dnt@sggw.pl, , faks 225 931 481.
Adres strony internetowej (URL): www.sggw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://szp.sggw.pl/?oid=395

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://szp.sggw.pl/?oid=395

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku Zaplecza Służb Technicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 Warszawa.
Numer referencyjny: DI.250.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowa budynku Zaplecza Służb Technicznych SGGW w Warszawie,ul. Nowoursynowska 159 Warszawa. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga aby następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę: • ziemnych; • ciesielskich; • zbrojarskich; • betoniarskich; • murarskich; • tynkarskich; • malarskich; • montażowych; • sanitarnych; • elektrycznych; • teletechnicznych; • drogowych; 6. Wykonawca zobowiązany jest do: - wykonywania robót wymienionych w pkt 5 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz do przekazania imiennego wykazu osób wykonujących prace objęte przedmiotem niniejszej umowy, ze wskazaniem rodzaju wykonywanych przez nich prac oraz podstawy zatrudnienia, a także jego aktualizowania, na żądanie Zamawiającego oraz do przekazania w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (według wyboru Zamawiającego: umów o pracę bez ujawniania danych osobowych, comiesięcznych raportów RMUA lub oświadczeń Wykonawcy, o których mowa we wzorze umowy), także jeśli pracodawcą jest podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. - zapewnienia, w przypadku korzystania z podwykonawców, wykonywania robót wymienionych w pkt 5 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; - zobowiązania podwykonawców lub dalszych podwykonawców do tego, aby czynności wymienione w pkt 5 wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na podstawie umowy o pracę. 7. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy będzie korzystał z pomocy Podwykonawców, wówczas zobowiązany jest do wskazania w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia którą powierzy im do wykonania oraz ich firm, jeżeli są mu znane na dzień złożenia oferty.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  22   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: MAKSYMALNIE 22 MIESIĄCE OD DATY PODPISANIA UMOWY, W TYM: ETAP I : MIN. 16 MIESIĘCY MAKS. 18 MIESIĘCY; ETAP II: MIN. 2 MIESIĄCE MAKS. 3 MIESIĄCE; Uwaga! Zamawiający informuje, iż pomiędzy zakończeniem realizacji Etapu I a rozpoczęciem realizacji Etapu II nastąpi miesięczna przerwa.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a)o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 12 000 000,00pln. b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 500 000,00pln ( cztery miliony pięćset złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonali zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli przynajmniej 2 roboty budowlane o podobnym charakterze co roboty stanowiące przedmiot zamówienia; Za roboty o podobnym charakterze co stanowiące przedmiot zamówienia, Zamawiający uzna: kompleksową (pod klucz) budowę budynku użyteczności publicznej lub budynku o funkcji biurowo – magazynowej o kubaturze min.: 10 000m3, powierzchni użytkowej min. 2500m2 oraz uwzględniającą wykonanie nawierzchni drogowych o powierzchni min. 1000 m2 o wartości wykonanej roboty co najmniej 12 000 000,00 złotych brutto każda robota. 2. Za roboty o podobnym charakterze określone w ust. 1 powyżej Zamawiający uzna przebudowę istniejącego budynku (rozbudowę, nadbudowę) o powierzchnię , kubaturę i wartości wskazane jak w ust. 1 powyżej. 3. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują i w trakcie zamówienia dysponować będą, na potrzeby jego prawidłowej realizacji odpowiednio wykwalifikowanymi osobami: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej legitymującą się min. 5 (pięcio) letnim doświadczeniem ( od uzyskania uprawnień) oraz posiadającą doświadczenie zawodowe przy co najmniej 2 budowach/przebudowach/rozbudowach budynków o kubaturze min. 5 000 m3 każdy budynek na stanowisku kierownika budowy – wzór zał. nr 29 SIWZ – wykaz osób – Wykonawca składa wraz z ofertą. b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; d) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej; e) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; ( wzór zał. nr 30 SIWZ) 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; ( wzór zał. nr 30 SIWZ)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; a. wykaz robót budowlanych wykonanych w nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz nazwy podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; ( wzór zał. nr 28 SIWZ). b. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami; ( wzór zał. nr 29a SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
opisów technicznych, kart katalogowych lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Karty katalogowe dotyczą:  kompletnego toru transmisyjnego sieci LAN,  urządzeń aktywnych oraz punktów dostępowych sieci bezprzewodowej;  podstawowych elementów systemów bezpieczeństwa;  CCTV (rejestratory, macierze, kamery),  KD (kontrolery i czytniki),  SSWiN (centrala, czujki),  SAP (centrala, czujki),  systemu integrującego. • systemu parkingowego
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
12. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. ( wzór zał. nr 31 SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 650 000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia Etap I20,00
Termin wykonania zamówienia Etap II3,00
Gwarancja12,00
Doświadczenie kierownika budowy5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Określono w załączniku nr 27 SIWZ - wzór umowy § 12
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-08, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Załączniki
l.p.opis
1Załącznik nr 4 SIWZ - PB - opis
2Załącznik nr 4 SIWZ - PB - elewacje
3Załącznik nr 4 SIWZ - PB - przekrój
4Załącznik nr 4 SIWZ - PB - przekrój terenowy
5Załącznik nr 4 SIWZ - PB - rzuty zagospodarowanie wiata
6Załącznik nr 4 SIWZ - PB - instalacje
7Załącznik nr 4 SIWZ - PB - inwentaryzacje
8Załącznik nr 4 SIWZ - PB - rzut
9Załącznik nr 4 SIWZ - PB - pozwolenie na budowę
10Załącznik nr 4 SIWZ - PB - dokumentacja geotechniczna
11Załącznik nr 4 SIWZ - PB - scenariusz pożarowy
12Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu
13Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - bram. w ogrodz.
14Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - zagospod. teren.
15Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - zagospod. teren.
16Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - ogr. panel
17Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - ogr. teren
18Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - przekrój
19Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - rozmieszcz. murków opor.
20Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - szczeg. drog. mur. opor.
21Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - wiata do skład.
22Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - zag.ter.awierzchnie rozbiórki
23Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - kosz na śmieci
24Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - ławka
25Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - stojak na rowery
26Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - zagospod.inst.zewn.
27Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.2 - elewacje
28Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.2 - przekroje
29Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.2 - rzuty
30Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.2 - zestawienia
31Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.2 - rzuty fundamentów
32Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.3 - detale
33Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.3 - płyty warstwowe
34Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.3 - rzuty - projekt sufitów
35Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.3 - szczegóły drabiny, przejścia
36Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.3 - oddymianie komunikacja
37Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.3 - szczegóły windy osobowe, szyby wind osobowych
38Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.3 - wygrodzenie z siatki stalowej
39Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.4 - ławy, płyty fundamentowe
40Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.4 - rzuty
41Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.4 - słupy
42Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.4 - stopy fundamentowe
43Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.5 - belki
44Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.5 - nadproża
45Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.5 - przekrycie wew. z blachy
46Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.5 - segmenty, stropy,stropodach,zadaszenie szachtów
47Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.6 - belka schodowa
48Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.6 - konstrukcje wsporcze
49Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.6 - rdzenie
50Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.6 - schody
51Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.6 - ściany
52Załącznik nr 5 SIWZ - PW - architektoniczno – budowlany wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu - cz.6 - wieńce
53Załącznik nr 6 SIWZ - PW -instalacje wewnętrzne – instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - str. tyt.
54Załącznik nr 6 SIWZ - PW -instalacje wewnętrzne – instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - opis
55Załącznik nr 6 SIWZ - PW -instalacje wewnętrzne – instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - rzut 1
56Załącznik nr 6 SIWZ - PW -instalacje wewnętrzne – instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - rzut 2
57Załącznik nr 6 SIWZ - PW -instalacje wewnętrzne – instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - rzut 3
58Załącznik nr 6 SIWZ - PW -instalacje wewnętrzne – instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - rzut 4
59Załącznik nr 6 SIWZ - PW -instalacje wewnętrzne – instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - rys.1
60Załącznik nr 6 SIWZ - PW -instalacje wewnętrzne – instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - rys. 2
61Załącznik nr 6 SIWZ - PW -instalacje wewnętrzne – instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - rys.3
62Załącznik nr 6 SIWZ - PW -instalacje wewnętrzne – instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - rys.4
63Załącznik nr 6 SIWZ - PW -instalacje wewnętrzne – instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - rys.5
64Załącznik nr 6 SIWZ - PW -instalacje wewnętrzne – instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - rys.6
65Załącznik nr 6 SIWZ - PW -instalacje wewnętrzne – instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - rys.7
66Załącznik nr 7 SIWZ - PW - instalacje zewnętrzne – instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja nawadniająca;
67Załącznik nr 8 SIWZ - PW - instalacje wewnętrzne – instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz p.poż, instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacja centralnego ogrzewania - str. tyt. opis
68Załącznik nr 8 SIWZ - PW - instalacje wewnętrzne – instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz p.poż, instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacja centralnego ogrzewania - rozwinięcie
69Załącznik nr 8 SIWZ - PW - instalacje wewnętrzne – instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz p.poż, instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacja centralnego ogrzewania - rzuty 1-5
70Załącznik nr 8 SIWZ - PW - instalacje wewnętrzne – instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz p.poż, instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacja centralnego ogrzewania - rozwinięcie 05-06
71Załącznik nr 8 SIWZ - PW - instalacje wewnętrzne – instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz p.poż, instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacja centralnego ogrzewania - rzuty 1-4
72Załącznik nr 8 SIWZ - PW - instalacje wewnętrzne – instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz p.poż, instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacja centralnego ogrzewania - rozwinięcie W-04, W-05
73Załącznik nr 8 SIWZ - PW - instalacje wewnętrzne – instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz p.poż, instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacja centralnego ogrzewania - rzuty 01, 02, 03
74Załącznik nr 9 SIWZ - PW - instalacje niskoprądowe - opis
75Załącznik nr 9 SIWZ - PW - instalacje niskoprądowe - inst. LAN, schemat blokowy, aranzacja szaf
76Załącznik nr 9 SIWZ - PW - instalacje niskoprądowe - inst. SKD, CCTV, SSWiN, schemat blokowy
77Załącznik nr 9 SIWZ - PW - instalacje niskoprądowe - inst. SSP
78Załącznik nr 9 SIWZ - PW - instalacje niskoprądowe - schemat kanalizacji
79Załącznik nr 9 SIWZ - PW - instalacje niskoprądowe - zagospod. terenu - plan kabli zasilających
80Załącznik nr 10 SIWZ - PW - instalacje elektryczne str. tyt.
81Załącznik nr 10 SIWZ - PW - instalacje elektryczne opis techniczny
82Załącznik nr 10 SIWZ - PW - instalacje elektryczne - lista kablowa
83Załącznik nr 10 SIWZ - PW - instalacje elektryczne - obliczenia oświetlenia
84Załącznik nr 10 SIWZ - PW - instalacje elektryczne - schematy
85Załącznik nr 10 SIWZ - PW - instalacje elektryczne - tymczasowa instalacja
86Załącznik nr 10 SIWZ - PW - instalacje elektryczne wykaz dokumentacji
87Załącznik nr 10 SIWZ - PW - instalacje elektryczne - wykaz
88Załącznik nr 10 SIWZ - PW - instalacje elektryczne - plan kabli zasilających
89Załącznik nr 10 SIWZ - PW - instalacje elektryczne - zestawienie materiałów
90Załącznik nr 10 SIWZ - PW - instalacje elektryczne - rzuty 1-5
91Załącznik nr 11 SIWZ - PW - instalacje wewnętrzne – system automatyki budynku – BMS - str. tyt.
92Załącznik nr 11 SIWZ - PW - instalacje wewnętrzne – system automatyki budynku – BMS - opis
93Załącznik nr 11 SIWZ - PW - instalacje wewnętrzne – system automatyki budynku – BMS - zawartość segregatora, rzuty 1-4
94Załącznik nr 11 SIWZ - PW - instalacje wewnętrzne – system automatyki budynku – BMS - schematy
95Załącznik nr 12 SIWZ - PW - instalacje wewnętrzne – wymiennikownia - str. tyt.
96Załącznik nr 12 SIWZ - PW - instalacje wewnętrzne – wymiennikownia - opis techniczny
97Załącznik nr 12 SIWZ - PW - instalacje wewnętrzne – wymiennikownia - zagospodarowanie terenu
98Załącznik nr 12 SIWZ - PW - instalacje wewnętrzne – wymiennikownia - inst. ciepł. profil ciepłociągu, przekrój pomieszczenia, schemat wymiennik., wejść. przyłącz. wymiennik. rzut.
99Załącznik nr 12 SIWZ - PW - instalacje wewnętrzne – wymiennikownia - załączniki do wymiennikowni
100Załącznik nr 13 SIWZ -STWiOR ST - 01 Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno - budowlany obiektu centralnego Zaplecza Technicznego wraz z wiatą autobusową oraz zagospodarowaniem terenu;
101Załącznik nr 14 SIWZ - STWiOR ST - 02 ST-03 - instalacje wewnętrzne – instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz p.poż, instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacja centralnego ogrzewania
102Załącznik nr 15 SIWZ - STWiOR ST - 04 - instalacja węzła cieplnego
103Załącznik nr 16 SIWZ - STWiOR ST-05, ST-06, ST-07 instalacje zewnętrzne – instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja nawadniająca
104Załącznik nr 17 SIWZ - STWiOR - ST-08 - instalacje wewnętrzne – instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji str. tyt.
105Załącznik nr 17 SIWZ - STWiOR - ST-08 - instalacje wewnętrzne – instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
106Załącznik nr 18 SIWZ - STWiOR instalacje elektryczne str. tyt.
107Załącznik nr 18 SIWZ - STWiOR instalacje elektryczne
108Załącznik nr 18 SIWZ - STWiOR - ST-10 instalacje niskoprądowe
109Załącznik nr 20 SIWZ - przedmiar - roboty budowlane
110Załącznik nr 21 SIWZ - przedmiar - intalacje elektryczne
111Załącznik nr 22 SIWZ - przedmiar - instalacje niskoprądowe, instalacja zarzadzania budynkiem
112Załącznik nr 23 SIWZ - przedmiar WOD-CAN; C.O.
113Załącznik nr 24 SIWZ - przedmiar - wentylacja klimatyzacja
114Załącznik nr 25 SIWZ - harmonogram rzeczowo - finansowo - terminowy
115Załącznik nr 26 SIWZ - Wytyczne do opracowania Planu Organizacja Robót
116Załącznik nr 26 SIWZ - Wytyczne do opracowania Planu Organizacja Robót - załacznik do wytycznych
117SIWZ Word
118SIWZ Pdf
119Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/73/2020 z dnia 18.03.2020 - zmiana treści SIWZ
120Nowy załącznik nr 4 SIWZ - PB - opis
121Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/75/2020 z dnia 26.03.2020r.
122Potwierdzenie zamieszczenia ogloszenia o zmianie ogłoszenia w BZP
123Potwierdzenie zamieszczenia ogloszenia o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 31.03.2020
124Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/83/2020 z dnia 03.04.2020r.
125Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/84/2020 wraz z załacznikami z dnia 07.04.2020r - odpowiedzi na pytania
126Zalącznik nr 1 do pisma nr DI/84/2020 - obliczenia kanalizacji deszczowej
127Załacznik nr 2 do pisma nr DI/84/2020 - zamienny przedmiar robót budowlany za zał. nr 20 SIWZ
128Załącznik nr 3 do pisma nr DI/84/2020 - rysunek IE-22
129Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/87/2020 wraz z załacznikami z dnia 09.04.2020r - odpowiedzi na pytania
130Załącznik nr 1 do pisma nr DI/87/2020 - zamienny przedmiar - instalacje elektryczne - za zał. nr 21 SIWZ
131Załącznik nr 2 do pisma nr DI/87/2020 - zestawienie zbrojenia ścian żelbetowych
132Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/93/2020 z dnia 17.04.2020r - odpowiedzi na pytania
133Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/94/2020 z dnia 17.04.2020r wraz z załącznikami - odpowiedzi na pytania - zmiana terminu otwarcia ofert
134Załącznik nr 1 do pisma nr DI/94/2020 - zamienny przedmiar z dnia 14.04.2020 - za zał. nr 20 SIWZ
135Załącznik nr 2 do pisma nr DI/94/2020 - rysunek zagospodarowania terenu - plan instalacji zewnętrznych
136Potwierdzenie zamieszczenia ogloszenia o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 17.04.2020
137Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/99/2020 z dnia 22.04.2020r - odpowiedzi na pytania
138Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/100/2020 z dnia 23.04.2020r - odpowiedzi na pytania
139Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/103/2020 z dnia 28.04.2020r - Zbiorcze zestawienie ofert
140Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/198/2020 wraz z załącznikiem z dnia 29.05.2020r - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
141Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/288/2020 z dnia 16.07.2020 - Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
142Uczestnicy postępowania - pismo nr DI/312/2020 z dnia 31.07.2020 - powtórzenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty