Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

INFORMACJE

PrzedmiotOtwarcie
Konserwacja i bieżąca naprawa agregatów chłodniczych i splitów w zakresie ich części gazowych (freonowych) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez okres 12 miesięcy.

Numer Sprawy: DIiNT/ 23 /2016r.


Na przedmiot zamówienia składają się następujące części:

Część I, Część II, Część III, Część IV – Załącznik nr 2, 2a, 2b, 2c SIWZ – Rodzaj usługi/ Kalkulacja cenowa.

Część I  Naprawa i konserwacja agregatów chłodu,

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 SIWZ – Rodzaj usługi /kalkulacja cenowa

Część II -   Naprawa i konserwacja Klimatyzatorów typu multisplit

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2a SIWZ – Rodzaj usługi /kalkulacja cenowa

Część III –Naprawa i konserwacja  Klimatyzatorów typu split

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2b SIWZ – Rodzaj usługi /kalkulacja cenowa

Część IV – Wymiana zaworów bezpieczeństwa instalacja freonowa 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2c SIWZ – Rodzaj usługi /kalkulacja cenowa.


>> Więcej...
2016-08-09 10:00
Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania HMS Solution oraz jego serwisowanie

Kod CPV/CPC :

48311000-1 

72232000-0
>> Więcej...
2016-08-04 11:00
                Sprawa Nr: 44/WNoŻCziK/SGGW/2016            

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych w ramach programu restrukturyzacji Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

 

Sukcesywna dostawa odczynników i testów chemicznych, przeznaczonych do oznaczeń biochemicznych w celu realizacji badań zgodnych z programem restrukturyzacji Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i do SIWZ. CPV: : 24000000-4; 24300000-7; 33696500-0; 24320000-3; 24310000-0; 24960000-1; 24210000-9; 33696600-1

Ze względu na metodykę prowadzonych badań naukowych oraz konieczność utrzymania ich standardu oraz powtarzalności wyników, wymagają one stosowania tych samych odczynników. Zamawiający
w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 4.b – 4.i do SIWZ podał nazwę i numery katalogowe wyłącznie w celu określenia wymaganych odczynników ich czystości oraz parametrów jakościowych, jakim powinny odpowiadać.

Wykonawca, oferujący produkty równoważne o takich samych lub lepszych parametrach do określonych w SIWZ, zobowiązany jest na mocy art. 30 ust. 5 ustawy PZP:

Ze względu na metodykę prowadzonych badań naukowych oraz konieczność utrzymania ich standardu oraz powtarzalności wyników, wymagają one stosowania tych samych odczynników. Zamawiający
w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 4.b – 4.i do SIWZ podał nazwę i numery katalogowe wyłącznie w celu określenia wymaganych odczynników ich czystości oraz parametrów jakościowych, jakim powinny odpowiadać.

Wykonawca, oferujący produkty równoważne o takich samych lub lepszych parametrach do określonych w SIWZ, zobowiązany jest na mocy art. 30 ust. 5 ustawy PZP:

a)           wykazać, że oferowane przez niego odczynniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności, że są one tożsame pod względem charakterystyki analitycznej;

b)          wykazać, że oferowane przez niego odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń;

c)           wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych;

d)          przedstawić oddzielne oświadczenie zawierające opis oferowanego produktu, a w szczególności cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego odczynnika z odczynnikiem opisanym przez Zamawiającego oraz certyfikat analizy jakościowej odczynnika lub dokument równoważny – złożony w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski i określać m.in. nazwę producenta, nr katalogowy, skład, okres trwałości, datę produkcji, czystość itp;

e)          dostarczyć na własny koszt próbki zaoferowanego towaru równoważnego w ilości wystarczającej do przeprowadzenia testów przez Zamawiającego mających na celu określenie zgodności produktu oferowanego w tej samej kategorii co zamawiany pod względem jakościowym i ilościowym (załączone próbki muszą być opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację z odczynnikami wskazanymi w SIWZ tj. poprzez numer pozycji, której dotyczą).

Wykonawcy, którzy zaoferują produkt równoważny poniosą wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody związane m.in. za naruszenie powtarzalności wyników badań, uszkodzenie urządzeń.

2.     Na opakowaniu asortymentu będącego przedmiotem zamówienia musi być umieszczona data produkcji, termin ważności, numer serii oraz nazwa producenta.

3.     Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia posiadał okres gwarancji -przydatności do stosowania nie krótszy niż maksymalny oferowany przez producenta lub, co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy.

4.     Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Nabywcy wyłącznie odczynniki nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane i nieuszkodzone o trwałości nie krótszej niż 12_ miesięcy od momentu dostawy chyba, że z cech produktu wynika krótszy termin przydatności.

 

Powyżej opisana ocena równoważności będzie przeprowadzona na zasadzie 0-1 (spełnia nie spełnia). Wykonawca dostarcza próbki odczynników do testów analiz na własny koszt. Wszystkie próbki po przeprowadzeniu badania równoważności pozostają w załączeniu dokumentacji przetargowej. Warunki realizacji dla całości przedmiotu zamówienia Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres do 31.12.2016 od dnia podpisania umowy. Termin dostawy zamówienia od złożenia zamówienia przez Zamawiającego, zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie.

 

Dopuszcza się złożenie ofert częściowych 


 Zadanie 1 – odczynniki do analiz chemicznych

CPV: 24000000-4; 33696600-1

 

Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników do analiz chemicznych, opisane szczegółowo w załączniku nr 4a do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa.

 

Inne informacje dotyczące części zamówienia: Brak

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 2 – odczynniki producenta DRG

CPV: 24300000-7;

 

Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych odczynników chemicznych producenta DRG MedTek Sp. z o.o , opisane szczegółowo w załączniku nr 4b do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa.

 

Inne informacje dotyczące części zamówienia: Brak

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 3 – odczynniki producenta Randox

CPV: 24960000-1; 24210000-9; 33696600-1

Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych odczynników chemicznych producenta Randox , opisane szczegółowo w załączniku nr 4c do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz
z kalkulacją ceny ofertowej.

 

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa.

 

Inne informacje dotyczące części zamówienia: Brak

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 4 – odczynniki producenta CAYMAN

CPV: 24000000-4; 24300000-7; 33696500-0; 24320000-3; 24310000-0; 24960000-1; 24210000-9; 33696600-1

Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych odczynników chemicznych producenta CAYMAN, opisane szczegółowo w załączniku nr 4e do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 5 – odczynniki producenta DIACLONE SAS

CPV: 24000000-4; 24300000-7; 33696500-0; 24320000-3; 24310000-0; 24960000-1; 24210000-9; 33696600-1

Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych odczynników chemicznych producenta DIACLONE SAS, opisane szczegółowo w załączniku nr 4f do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa.

 

Inne informacje dotyczące części zamówienia: Brak

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 6 – odczynniki producenta Immunodiagnostic

CPV: 24000000-4; 24300000-7; 33696500-0; 24320000-3; 24310000-0; 24960000-1; 24210000-9; 33696600-1

Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych odczynników chemicznych producenta Immunodiagnostic, opisane szczegółowo w załączniku nr 4g do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa.

 

Inne informacje dotyczące części zamówienia: Brak

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 7 –  Certyfikowany materiał referencyjny

CPV: 24000000-4; 24300000-7; 33696500-0; 24320000-3; 24310000-0; 24960000-1; 24210000-9; 33696600-1

Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup certyfikowanego materiału referencyjnego, opisanego szczegółowo w załączniku nr 4h do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa.

 

Inne informacje dotyczące części zamówienia: Brak

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 8 – odczynniki producenta ThermoFisher

CPV: 24000000-4; 24300000-7; 33696500-0; 24320000-3; 24310000-0; 24960000-1; 24210000-9; 33696600-1

Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych odczynników chemicznych producenta ThermoFisher, opisane szczegółowo w załączniku nr 4i do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa


>> Więcej...
2016-08-10 10:15
51/WBiIŚ/SGGW/2016

Zakup aparatury badawczej dla Laboratorium – Centrum Wodne SGGW wraz dostawą, montażem i instalacją

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury badawczej i osprzętu na potrzeby Laboratorium – Centrum Wodne SGGW wraz z dostawą, montażem i instalacją. Dokładny opis w załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 niniejszej SIWZ

CPV: 38500000-0OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

                                                                                                                    

Dopuszcza się złożenie ofert częściowych                                            TAK   

 

Oznaczenie części zamówienia: Zadanie I

 

      Krótki opis części zamówienia:

Dostawa sprzętu. Modyfikacja oraz uzupełnienie już działającej aparatury i oprogramowania firmy GDS Instruments. Sprzęt musi być kompatybilny ze sprzętem GDS Instruments (musi być NOWY). Dostarczona aparatura i osprzęt musi pracować w standardach istniejącej aparatury w pracowniach. Zakup sprzętu wraz z dostawą, montażem i instalacją.

CPV: 38500000-0

Oznaczenie części zamówienia: Zadanie II

    Krótki opis części zamówienia:

Dostawa sprzętu do oznaczania składu granulometrycznego gruntu i kruszyw, wyznaczania gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, gruntów sypkich i spoistych, oznaczanie granic konsystencji gruntu, przygotowania prób do badań CBR, form do stabilizacji gruntu oraz aparatu do wyznaczania przepuszczalności gruntu. Zakup sprzętu wraz z dostawą, montażem i instalacją.

CPV: 38500000-0

Oznaczenie części zamówienia: Zadanie III

    Krótki opis części zamówienia:

 

Dostawa przetwornika przemieszczenia do komory Rowe`a oraz dysków porowatych do edometru automatycznego. Zakup sprzętu wraz z dostawą, montażem i instalacją.

CPV: 38500000-0>> Więcej...
2016-08-05 12:30
49/WNoŻCiK/SGGW/2016 

Dostawa odczynników dla Katedry Techniki i Projektowania Żywności w ramach programu restrukturyzacji Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGWOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

 

Dostawa odczynników dla Katedry Techniki i Projektowania Żywności w ramach programu restrukturyzacji Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

 

 

 

CPV: 33696500-0

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 5.1-5.5 do SIWZ.

 

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie rzeczowym
i ilościowym do 80 % podstawowej wartości przedmiotu zamówienia.

 

 

 

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

                                                                                                                    

Dopuszcza się złożenie ofert częściowych                                            TAK

 

 

 

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 1 – Odczynniki

 

CPV: 33696500-0

 

Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie odczynników opisanych szczegółowo w załączniku nr 5.1 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji , Katedra Techniki i Projektowania Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 2 – Odczynniki specjalistyczne

 

CPV: 33696500-0

 

Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie odczynników specjalistycznych opisanych szczegółowo w załączniku nr 5.2 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji , Katedra Techniki i Projektowania Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Zadanie 3 – Odczynniki do oznaczania azotu

 

CPV: 33696500-0

 

Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie odczynników specjalistycznych opisanych szczegółowo w załączniku nr 5.3 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji , Katedra Techniki i Projektowania Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Zadanie 4 – Zestawy do enzymatycznego oznaczania polisacharydów

 

CPV: 33696500-0

 

Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie odczynników specjalistycznych opisanych szczegółowo w załączniku nr 5.4 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji , Katedra Techniki i Projektowania Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Zadanie 5 – Tabletki  do oznaczania azotu

 

CPV: 33696500-0

 

Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie odczynników specjalistycznych opisanych szczegółowo w załączniku nr 5.5 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji , Katedra Techniki i Projektowania Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

>> Więcej...
2016-08-08 09:15

Spr. 48/DRiK/SGGW/2016


SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH, SANITARNYCH ORAZ POMP HYDRAULICZNYCH


>> Więcej...
2016-08-04 10:00

Nr sprawy: 50/WL/SGGW/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnorodnego sprzętu komputerowego dla Wydziału Leśnego SGGW. W skład zamówienia wchodzą:

Zadanie 1: zestaw komputerowy – K1 (21 sztuk),

 

Zadanie: 2 zestaw komputerowy – K2 (1 sztuka),

Wyszczególnienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu objętych przedmiotem niniejszego zamówienia zostało określone w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ użył nazw własnych oraz producentów niektórych podzespołów ze względu na brak możliwości opisu w inny jednoznaczny sposób. Nazwy własne oraz producenci zostali podani ze względu na przejrzystość zapisu, umożliwiające oferentom w sposób trafny zrozumieć jaki asortyment Zamawiający ma na myśli. Opis ten jasno przedstawia wymogi co do wymogów  jakościowych, technicznych zamawianego asortymentu.

W przypadku produktów wymienionych z nazwy, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, tj. posiadających te same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, okres żywotności, funkcjonalne i użytkowe, jak te określone w opisie przedmiotu zamówienia i w formularzu kalkulacji cenowej. W celu potwierdzenia równoważności, Wykonawca dołączy karty katalogowe lub inne dokumenty np. wydruki ze strony internetowej zawierające opis techniczny zaoferowanych produktów.


>> Więcej...
2016-07-29 11:00
Spr: 47/DOOiZ/SGGW/2016

Sukcesywne dostawy środków czystościowych i preparatów pielęgnacyjnych dla SGGW>> Więcej...
2016-07-29 10:00

Nr sprawy: 23/DRiK/SGGW/2016

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 1 sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych dla Działu Remontów i Konserwacji, adres dostawy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dział Remontów i Konserwacji, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, budynek 31, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 a do SIWZ.

Zadanie 2 sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych dla Administracji Domów i Stołówek Studenckich, adres dostawy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Administracja Domów i Stołówek Studenckich, ul. Nowoursynowska 161, 02-787 Warszawa, pokój 33, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 b do SIWZ.

Zadanie 3 dostawa materiałów elektrycznych dla Administracji Obiektów Sportowych, adres dostawy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Administracja Obiektów Sportowych, ul. Ciszewskiego 10, 02-786 Warszawa, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 c do SIWZ.


>> Więcej...
2016-07-26 09:30


Numer sprawy: 45/SGGW/2016


Kompleksowe sprzątanie i obsługa szatni w Bibliotece Głównej oraz sprzątanie pomieszczeń Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW przez 24 miesiące z zabezpieczeniem w środki czystości

 

CPV: 90911200-8,

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie i obsługa szatni w Bibliotece Głównej i sprzątanie pomieszczeń Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW przez 24 miesiące z zabezpieczeniem w środki czystości zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 5 do SIWZ  (dalej „opis przedmiotu zamówienia”).

 

Zamawiający zaleca wizję lokalną miejsca realizacji przedmiotu zamówienia

Uwaga:

Każdy z Wykonawców może zapoznać się z obiektem, w którym ma być realizowany przedmiot niniejszego zamówienia. Oględzin można dokonywać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8-15, po wcześniejszej konsultacji z Kierownikiem Działu Gospodarczego Panem Lechem Niżyńskim tel: (22) 59 311 40.


>> Więcej...
2016-07-25 10:00

Spr nr 43/SOT/SGGW/2016

Konserwacja Sieci Central dla SGGW


>> Więcej...
2016-07-22 10:00
46/WNZ/SGGW/2016                                                 

Sukcesywna dostawa siana dla koni

dla

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

             

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa siana dla koni o cechach jakościowych opisanych w Załącznik nr 7 do SIWZ.

Kod CPV : 03114200-5

Miejsce wykonania  przedmiotu zamówienia

 Zamawiający wymaga dostarczania i rozładunku towaru sukcesywnie w miejscach ustalonych uprzednio z Zamawiającym tzn. Stajnia Dydaktyczna Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW, Warszawa, ul. Nowoursynowska 98/100

    

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Dopuszcza się złożenie ofert częściowych                                NIE    

                                                                    
>> Więcej...
2016-07-21 12:15
41/WNoŻCiK/SGGW/2016  
         

Dostawa aparatury w ramach programu restrukturyzacji Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW (dla Katedry Dietetyki)

                                

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.  Opis przedmiotu zamówienia

 

Dostawa aparatury w ramach programu restrukturyzacji Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka

i Konsumpcji SGGW (dla Katedry Dietetyki)

 

CPV: 42931100-2; 33157400-9; 33120000-7; 38300000-8; 38410000-2; 38434500-1; 38432000-2; 38433000-9; 38432200-4

 

1.      Dopuszcza się złożenie ofert częściowych                                 TAK    

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 1 –  ultrawirówka stołowa

 

CPV: 42931100-2

 

2. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie aparatury oraz przeprowadzenie szkolenia, na którą składa się: ultrawirówka stołowa wraz z rotorem oraz stolikiem (zadanie 1) opisane szczegółowo
w załączniku nr 6.1 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

3.Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki , ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 2 -   Zestaw aparatów do pomiarów wydatków energetycznych

 

CPV: 33157400-9

 

4. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie aparatury oraz przeprowadzenie szkolenia, na którą składa się: stacjonarny moduł do pomiarów wydatku energetycznego z butlą kalibracyjną, przenośny moduł do pomiarów wydatków energetycznych wraz z kamizelką, cykoloergometr wraz
z oprzyrządowaniem (zadanie 2) opisany szczegółowo w załączniku nr 6.2 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

5.Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki , ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 3 – Aparat do nieinwazyjnej oceny sztywności tętnic

 

CPV: 33120000-7

 

6. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie aparatury oraz przeprowadzenie szkolenia, na którą składa się: aparat do nieinwazyjnej oceny sztywności tętnic metodą  tonometrii aplanacyjnej i metodą oscylometryczną (zadanie 3) opisany szczegółowo w załączniku nr 6.3 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

7.Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki , ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 4 – aparat do pomiaru składu ciała

 

CPV: 38300000-8

 

8. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie aparatury oraz przeprowadzenie szkolenia, na którą składa się: wieloczęstotliwościowy analizator składu ciała pozwalający na odczyt pomiarów dla całego ciała oraz segmentowy odczyt dla każdej kończyny lewa noga, prawa noga, lewa ręka, prawa ręka, korpus (zadanie 4) opisany szczegółowo w załączniku nr 6.4 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

9.Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki , ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 5 -   Urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej

 

CPV: 38410000-2

 

10. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie aparatury oraz przeprowadzenie szkolenia, na którą składa się: system czujników monitorujących aktywność fizyczną wraz z pakietem oprogramowania (zadanie 5) opisany szczegółowo w załączniku nr 6.5 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

11. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki , ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 6 – Analizator biochemiczny

 

CPV: 38434500-1

12. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie aparatury oraz przeprowadzenie szkolenia, na którą składa się: na którą składa się: analizator biochemiczny (zadanie 6) opisany szczegółowo w załączniku
nr 6.6 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

13. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki , ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 7 – Aparat do analizy genów w czasie rzeczywistym

 

CPV: 38432000-2

 

14. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie aparatury oraz przeprowadzenie szkolenia, na którą składa się: Aparat do analizy genów w czasie rzeczywistym (zadanie 7) opisany szczegółowo w załączniku nr 6.7 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

15. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki , ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 8 – Spektrofotometr

 

CPV: 38433000-9

 

16. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie aparatury oraz przeprowadzenie szkolenia, na którą składa się: spektrofotometr wraz z oprogramowaniem (zadanie 8) opisane szczegółowo w załączniku nr 6.8 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

17. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki , ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 9 – Komora Laminarna

 

CPV: 38432200-4

 

18. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie aparatury, na którą składa się: komora laminarna (zadanie 9) opisany szczegółowo w załączniku nr 6.9 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

19. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki , ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

20. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego do oferty należy załączyć:

 

 opisy techniczne zawierające i potwierdzające podstawowe dane techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawionego w ofercie zgodne z wymaganiami zamieszczonymi w Załączniku  nr 1.1-1.9 do umowy stanowiącym Załącznik nr 6.1-6.9 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.

 

 zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczany produkt spełnia normę PN EN 12469:2000 (dotyczy tylko zadania 9).

 

(Wykonawca może zamiast zaświadczeń , o których mowa w punkcie 20 poz. 2 złożyć równoważne zaświadczenia  wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego . Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w punkcie 20 poz. 2, złożyć inne dokumenty potwierdzające  odpowiednio stosowanie przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości).


>> Więcej...
2016-08-26 10:00
37/WNoŻCiK/SGGW/2016                                            


Dostawa materiałów eksploatacyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz wyposażenia laboratoryjnego dla Katedry Techniki i Projektowania Żywności w ramach programu restrukturyzacji Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGWOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz wyposażenia laboratoryjnego dla Katedry Techniki i Projektowania Żywności w ramach programu restrukturyzacji Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

 

 

 

CPV: 33192500-7; 38437000-7; 38000000-5; 33793000-5; 38311000-8; 38540000-2; 30237280-5; 38430000-8.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 5.1-5.8 do SIWZ.

 

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie rzeczowym
i ilościowym do 80 % podstawowej wartości przedmiotu zamówienia.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

                                                                                                                    

1.     Dopuszcza się złożenie ofert częściowych                                      TAK

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 1 – Materiały eksploatacyjne z tworzyw sztucznych

 

CPV: 33192500-7, 38437000-7

 

2.      Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie materiałów eksploatacyjnych z tworzyw sztucznych opisanych szczegółowo w załączniku nr 5.1 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

3.      Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji , Katedra Techniki i Projektowania Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 2 – Drobny sprzęt laboratoryjny

 

CPV: 38000000-5

 

4.      Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie drobnego sprzętu laboratoryjnego opisanego szczegółowo w załączniku nr 5.2 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

5.      Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji , Katedra Techniki i Projektowania Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 3 – Materiały eksploatacyjne ze szkła

 

CPV: 33793000-5

 

6.      Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie materiałów eksploatacyjnych ze szkła opisanych szczegółowo w załączniku nr 5.3 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

7.      Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji , Katedra Techniki i Projektowania Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

 

 

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 4 – Drobny sprzęt laboratoryjny z metalu i porcelany

 

CPV: 38000000-5, 38437000-7

 

8.      Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie  drobnego sprzętu laboratoryjnego z metalu i porcelany opisanego szczegółowo w załączniku nr 5.4 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

9.      Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji , Katedra Techniki i Projektowania Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 5 – Pipety, wagi i akcesoria laboratoryjne

 

CPV: 38437000-7, 38311000-8

 

10.  Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie pipet, wag i akcesoriów laboratoryjnych opisanych szczegółowo w załączniku nr 5.5 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

11.  Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji , Katedra Techniki i Projektowania Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 6 – Sprzęt laboratoryjny

 

CPV: 38000000-5, 38540000-2

 

12.  Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie aparatury laboratoryjnej opisanej szczegółowo w załączniku nr 5.6 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

13.  Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji , Katedra Techniki i Projektowania Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 7 – Zasilacz awaryjny

 

CPV: 30237280-5

 

14.  Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie zasilacza awaryjnego opisanego szczegółowo w załączniku nr 5.7 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

15.  Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji , Katedra Techniki i Projektowania Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 8 – Wyposażenie dodatkowe do spektrometru i homogenizatora nastołowego

 

CPV: 38430000-8, 33793000-5

 

16.  Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie wyposażenia dodatkowego do spektrometru i homogenizatora nastołowego opisanego szczegółowo w załączniku nr 5.8 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

17.  Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji , Katedra Techniki i Projektowania Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.


>> Więcej...
2016-07-21 10:15
Dostawa sprzętu komputerowego

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8, 30231310-3, 30213100-6, 30236000-2

>> Więcej...
2016-07-14 10:00

Dostawa systemu sieci bezprzewodowej dla SGGW


Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32422000-7.


>> Więcej...
2016-07-21 11:00

KOD CPV :    45000000-7

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku D.S. „Jodełka” SGGW w Rogowie przy ulicy Leśnej 5 w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawa Nr DIiNT/22/2016r.

>> Więcej...
2016-07-21 10:00
40/WNoŻCiK/SGGW/2016                                             

Dostawa wysokorozdzielczego spektrometru mas z analizatorem mas typu q-TOF sprzężonego z systemami ultraefektywnej chromatografii cieczowej i gazowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.  Opis przedmiotu zamówienia

 

Dostawa wysokorozdzielczego spektrometru mas z analizatorem mas typu q-TOF sprzężonego z systemami ultraefektywnej chromatografii cieczowej i gazowej

 

2. Klasyfikacja wg kodu CPV: 38430000-8

 

3. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych                                   NIE      

 

4. Krótki opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie wysokorozdzielczego spektrometru mas z analizatorem typu q-TOF sprzężonego z system ultraefektywnej chromatografii cieczowej i gazowej w ramach przyznanej dotacji celowej na finansowanie w latach 2016-17 kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą,  projekt „Utworzenie zintegrowanej platformy do badań z zakresu nauk o żywieniu człowieka z zastosowaniem nowoczesnych metod oceny spożycia składników pokarmowych oraz metabolicznej odpowiedzi na interwencje dietetyczne” Nr 6559/IA/SP/2016.

Zamówienie będzie realizowane etapami:

Etap I - Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu ultraefektywnej chromatografii cieczowej do 31.12.2016

Etap II - Dostawa, instalacja i uruchomienie wysokorozdzielczego spektrometru mas z analizatorem typu q-TOF sprzężonego z system chromatografii gazowej do 31.12.2017

 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku  nr 2 do umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ

 

6. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Dietetyki, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

7. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego do oferty należy załączyć:

 

 opisy parametrów technicznych lub potwierdzenie spełnienia wymogów, poparte załączonymi materiałami firmowymi (muszą to być dokumenty oryginalne lub potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem  kopie, specyfikacje, broszury, noty techniczne i aplikacyjne) zgodne z wymaganiami zamieszczonymi w Załączniku  nr 2 (tabele 1 i 2) do umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

 

8. Inne informacje

 

W kolumnach tabel „Odpowiedź Oferenta” i „Punktacja” Załącznika  nr 2 (tabele 1 i 2) do umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia  należy podać wartość oferowanego parametru lub potwierdzić spełnienie wymaganego parametru wpisując TAK .


>> Więcej...
2016-08-12 11:00
Nr sprawy 25/DOOiZ/SGGW/2016
Dostawa sprzętu AGD dla jednostek administracji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ

>> Więcej...
2016-07-14 11:00

Spr nr 22/SOT/SGGW/2016

Konserwacja Sieci Central dla SGGW


>> Więcej...
2016-07-05 12:00
21/WNoŻCiK/SGGW/2016                                             


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Dostawa aparatury w ramach programu restrukturyzacji Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka

i Konsumpcji SGGW

 

CPV: 38540000-2; 38432200-4; 39290000-1


1.Dopuszcza się złożenie ofert częściowych                                       TAK    

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 1 –  Urządzenie do pomiarów właściwości stabilności struktury układów lepko- sprężystych (1 sztuka)

 

CPV: 38540000-2

 

2. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie aparatury, na którą składa się: urządzenie do pomiarów właściwości stabilności struktury układów lepko- sprężystych (zadanie 1) opisane szczegółowo w załączniku nr 7.1 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

3.Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Techniki i Projektowania Żywności , Ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 2 -   Moduł dyspergujący w trybie ciągłym (1 sztuka)

 

CPV: 38540000-2

4. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie aparatury, na którą składa się: moduł dyspergujący w trybie ciągłym (zadanie 2) opisany szczegółowo w załączniku nr 7.2 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

 

5.Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Techniki i Projektowania Żywności , Ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 3 – System do dehydratacji produktów spożywczych w warunkach obniżonego ciśnienia

(1 sztuka)

 

CPV: 38540000-2

 

6. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie aparatury, na którą składa się: system do dehydratacji produktów spożywczych w warunkach obniżonego ciśnienia (zadanie 3) opisany szczegółowo w załączniku nr 7.3 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

7.Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Techniki i Projektowania Żywności , Ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 4 – Skaner do obrazowania półproduktów i produktów spożywczych w technice 3D (1 sztuka)

 

CPV: 38540000-2

 

8. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie aparatury, na którą składa się: skaner do obrazowania półproduktów i produktów spożywczych w technice 3D (zadanie 4) opisany szczegółowo w załączniku nr 7.4 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

9.Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Techniki i Projektowania Żywności , Ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 5 -   System do walidacji i monitoringu procesów obróbki cieplnej żywności (1 sztuka)

 

CPV: 38540000-2

 

10. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie aparatury, na którą składa się: system do walidacji

i monitoringu procesów obróbki cieplnej żywności (zadanie 5) opisany szczegółowo w załączniku nr 7.5 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

11. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Techniki i Projektowania Żywności , Ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 6 – Komora laminarna (1 sztuka)

 

CPV: 38540000-2

 

12. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie aparatury, na którą składa się: komora laminarna (zadanie 6) opisany szczegółowo w załączniku nr 7.6 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

13. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Techniki i Projektowania Żywności , Ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 7 – Zestaw do ilościowego oznaczania białka w produktach spożywczych (1 sztuka)

 

CPV: 38540000-2

 

14. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie aparatury, na którą składa się: zestaw do ilościowego oznaczania białka w produktach spożywczych (zadanie 7) opisany szczegółowo w załączniku nr 7.7 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

15. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Techniki i Projektowania Żywności , Ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

 

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 8 – Stanowisko do niskociśnieniowej modyfikacji zimną plazmą powierzchni produktów spożywczych (1 sztuka)

 

CPV: 38540000-2

16. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie aparatury, na którą składa się: stanowisko do niskociśnieniowej modyfikacji zimną plazmą powierzchni produktów spożywczych (zadanie 8) opisane szczegółowo w załączniku nr 7.8 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

17. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Techniki i Projektowania Żywności , Ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Zadanie 9 – Wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC) z detektorem UV-Vis

i fluorymetrycznym (1 sztuka)

 

CPV: 38432200-4

 

18. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie i podłączenie kompletu aparatury do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) (zadanie 9). W skład kompletu wchodzi zestaw analityczny wraz

z komputerem i oprogramowaniem umożliwiającym pełne sterowanie oraz akwizycję danych z poziomu komputera oraz szkolenie z obsługi i konserwacji aparatury będącej przedmiotem zamówienia opisanego szczegółowo w załączniku nr 7.9 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

19. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Żywienia Człowieka , Ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 10 – Klatki półmetaboliczne

 

CPV: 39290000-1

 

20. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie regału i klatek metabolicznych oraz dostawa i wniesienie systemu klatek konwencjonalnych wraz z regałem dla zwierząt laboratoryjnych (szczurów)

(zadanie 10), opisanych szczegółowo w załączniku nr 7.10 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

21. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Żywienia Człowieka , Ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

22. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego do oferty należy załączyć:

 

-opisy techniczne zawierające model/typ urządzenia i potwierdzające podstawowe dane techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawionego w ofercie zgodne z wymaganiami zamieszczonymi w Załączniku  nr 2 do umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.

 

 zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczany produkt spełnia normę PN EN 12469:2000 (dotyczy tylko zadania 6).

 

(Wykonawca może zamiast zaświadczeń , o których mowa w punkcie 22 poz. 2 złożyć równoważne zaświadczenia  wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego . Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w punkcie 22 poz. 2, złożyć inne dokumenty potwierdzające  odpowiednio stosowanie przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości ).>> Więcej...
2016-08-08 11:00

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku D.S. „Jodełka” SGGW w Rogowie przy ulicy Leśnej 5 w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Sprawa nr DIiNT/14/2016r
>> Więcej...
2016-07-06 10:00


32/DRiK/SGGW/2016                                             

Zakup materiałów do produkcji mebli dla SGGW.


>> Więcej...
2016-06-29 11:00

Spr. 33/SGGW/2016

ZAKUP KOSY SPALINOWEJ, KOSIAREK, DMUCHAWY OGRODOWEJ, MIKROCIĄGNIKA Z OSPRZĘTEM.


>> Więcej...
2016-06-28 10:00
38/WNoŻCziK/SGGW/2016


Dostawa różnych mebli oraz sprzętu biurowego do pracowni zaawansowanych analiz epidemiologii żywieniowej


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

Dostawa różnych mebli oraz drobnego sprzętu biurowego w celu utworzenia stanowisk do pracowni zaawansowanych analiz epidemiologii żywieniowej w ramach dotacji celowej na pokrycie kosztów restrukturyzacji Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku 4a i 4b do SIWZ.

CPV:  39111100-4,  39121200-8,  39132100-7,  30191000-4,  30191400-8


OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 

Dopuszcza się złożenie ofert częściowych                                            TAK   

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 1 – Fotele obrotowe, stoły konferencyjne składane, szafy biurowe na dokumenty, szafa metalowa na akta poufne

CPV: 39111100-4,  39121200-8,  39132100-7

 

Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 5 foteli obrotowych, 6 stołów konferencyjnych składanych, 2 szaf biurowych na dokumenty oraz 1 szafy metalowej na akta poufne do pracowni zaawansowanych analiz epidemiologii żywieniowej, opisane szczegółowo w załączniku nr 4a do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Żywienia Człowieka, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa.

 


 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 2 – Niszczarka, gilotyna do papieru, bindownica

CPV: 30191400-8,  30191000-4

 

Krótki opis części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup niszczarki, gilotyny do papieru oraz bindownicy do pracowni zaawansowanych analiz epidemiologii żywieniowej, opisany szczegółowo w załączniku nr 4b do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Żywienia Człowieka, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa.

 >> Więcej...
2016-06-27 10:15
Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych instalacji wentylacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 32 na terenie SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej.


Numer sprawy:  DIiNT/ 21 /2016r.

>> Więcej...
2016-06-29 10:00
Spr. Nr 35/SGGW/2016

Usługa oczyszczania i opróżniania kanałów ściekowych na terenie SGGW

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ  opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 90000000-7 90470000-2>> Więcej...
2016-06-20 12:00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnorodnego sprzętu komputerowego dla Wydziału Leśnego SGGW. W skład zamówienia wchodzą:

Zadanie 1: zestaw komputerowy – K1 (2 sztuki), komputer przenośny (notebook) – N1 (1 sztuka),

Zadanie: 2 zestaw komputerowy – K2 (1 sztuka),

Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia został określony w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ. Załącznik nr 2 do umowy zawiera wyszczególnienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ użył nazw własnych oraz producentów niektórych podzespołów ze względu na brak możliwości opisu w inny jednoznaczny sposób. Nazwy własne oraz producenci zostali podani ze względu na przejrzystość zapisu, umożliwiające oferentom w sposób trafny zrozumieć jaki asortyment Zamawiający ma na myśli. Opis ten jasno przedstawia wymogi co do wymogów  jakościowych, technicznych zamawianego asortymentu.

W przypadku produktów wymienionych z nazwy, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, tj. posiadających te same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, okres żywotności, funkcjonalne i użytkowe, jak te określone w opisie przedmiotu zamówienia i w formularzu kalkulacji cenowej. W celu potwierdzenia równoważności, Wykonawca dołączy karty katalogowe lub inne dokumenty np. wydruki ze strony internetowej zawierające opis techniczny zaoferowanych produktów.


>> Więcej...
2016-06-16 12:00


Numer sprawy: 34/SGGW/2016

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej łączonej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 

CPV:   66510000-8


1.    Przedmiotem zamówienia jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w następującym zakresie:

a)      ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (AR),

b)     ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (USE),

c)      ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.

 

Zamawiający zastrzega sobie ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia niemożliwość powierzenia przez wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcy.


>> Więcej...
2016-07-01 11:00
Nr sprawy 30/DOOiZ/SGGW/2016
Sukcesywne  dostawy artykułów piśmiennych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ

>> Więcej...
2016-06-13 12:30
Dostawa sprzętu komputerowego

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8, 30231310-3, 30213100-6, 30236000-2
>> Więcej...
2016-06-13 12:00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnorodnego sprzętu komputerowego dla Wydziału Leśnego SGGW. W skład zamówienia wchodzą:

Zadanie 1: zestaw komputerowy – K1 (2 sztuki), komputer przenośny (notebook) – N1 (1 sztuka),

 

Zadanie: 2 zestaw komputerowy – K2 (1 sztuka),

Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia został określony w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ. Załącznik nr 2 do umowy zawiera wyszczególnienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ użył nazw własnych oraz producentów niektórych podzespołów ze względu na brak możliwości opisu w inny jednoznaczny sposób. Nazwy własne oraz producenci zostali podani ze względu na przejrzystość zapisu, umożliwiające oferentom w sposób trafny zrozumieć jaki asortyment Zamawiający ma na myśli. Opis ten jasno przedstawia wymogi co do wymogów  jakościowych, technicznych zamawianego asortymentu.

W przypadku produktów wymienionych z nazwy, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, tj. posiadających te same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, okres żywotności, funkcjonalne i użytkowe, jak te określone w opisie przedmiotu zamówienia i w formularzu kalkulacji cenowej. W celu potwierdzenia równoważności, Wykonawca dołączy karty katalogowe lub inne dokumenty np. wydruki ze strony internetowej zawierające opis techniczny zaoferowanych produktów.


>> Więcej...
2016-06-01 11:00
31/ WNoŻCziK/SGGW/2016                                            


Dostawa różnego sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów oraz programów komputerowych

Dostawa różnego sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów oraz programów komputerowych w ramach dotacji celowej na pokrycie kosztów restrukturyzacji Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku 4a, 4b,4c, 4do SIWZ.

CPV: 30211000-1, 30213100-6, 30216110-0, 30231300-0, 30232000-4, 30232110-8, 30234100-9, 30234500-3, 30237410-6, 30237460-1, 48325000-2, 48770000-6

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 

Dopuszcza się złożenie ofert częściowych                                            TAK   

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 1 - Zestawy komputerowe: komputer stacjonarny z oprogramowaniem, monitor klawiatura, mysz komputerowa, router

CPV: 30211000-1, 30231300-0, 30237460-1, 30237410-6, 30232000-4, 48770000-6

Przedmiotem zamówienia jest zakup 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem (5 komputerów z z dwoma monitorami każdy, 5 myszek do komputerów, 5 klawiatur) oraz routera WiFi do pracowni zaawansowanych analiz epidemiologii żywieniowej, opisane szczegółowo w załączniku nr 4a do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Żywienia Człowieka, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa.

 

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 2 – Komputery przenośne z oprogramowaniem

CPV: 30213100-6; 48770000-6

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 komputerów przenośnych z oprogramowaniem biurowym oraz oprogramowaniem do tworzenia i edycji dokumentów pdf. do pracowni zaawansowanych analiz epidemiologii żywieniowej, opisanym szczegółowo w załączniku nr 4b do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Żywienia Człowieka, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa.

 

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 3 – Zewnętrzne nośniki pamięci

CPV: 30234100-9; 30234500-3

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 3 sztuk dysków zewnętrznych oraz 5 sztuk pamięci zewnętrznej typu Pendrive do pracowni zaawansowanych analiz epidemiologii żywieniowej, opisanym szczegółowo w załączniku nr 4c do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Żywienia Człowieka, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie  części zamówienia

Zadanie 4 – Drukarki laserowe i skaner z oprogramowaniem

CPV: 30232110-8; 30216110-0, 48325000-2

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch drukarek laserowych oraz skanera ze specjalistycznym oprogramowaniem do pracowni zaawansowanych analiz epidemiologii żywieniowej, opisanym szczegółowo w załączniku nr 4d do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

 

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Żywienia Człowieka, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa.

 >> Więcej...
2016-06-06 10:15
Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych instalacji wentylacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 32 na terenie SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej.


Sprawa nr DIiNT / 13 / 2016

>> Więcej...
2016-06-07 10:30
Remont elewacji budynku D.S. HILTON SGGW zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 161, polegający na oczyszczeniu, malowaniu tynku strukturalnego, renowacji tynków dekoracyjnych wraz z drobnymi naprawami.


Sprawa nr DIiNT / 18 / 2016

>> Więcej...
2016-06-07 10:00
26/WNoŻCiK/SGGW/2016


Zakup sprzętu komputerowego

dla studiów podyplomowych Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup sprzętu komputerowego dla studiów podyplomowych Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku 4a, 4b, 4c do SIWZ.

CPV: 30213100-6, 30213000-5OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA        

Dopuszcza się złożenie ofert częściowych                                       TAK    

Zadanie 1 – Komputery przenośne (L1), CPV: 30213100-6


Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów przenośnych opisanych szczegółowo w załączniku nr 4a do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Sekretariat studiów podyplomowych (pokój B1123), ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa.

Zadanie 2 – Komputery przenośne (L2), CPV: 30213100-6

Przedmiotem zamówienia jest zakup monitorów opisanych szczegółowo w załączniku nr 4b do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Sekretariat studiów podyplomowych (pokój B1123), ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa.

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

 

W odniesieniu do zadania 1 i 2

Wykonawca wypełnia oświadczenie zgodnie ze wzorem – zał. nr 7 do SIWZ

 

Zadanie 3 – Zestawy komputerowe (komputer stacjonarny z monitorem), CPV: 30213000-5

Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów stacjonarnych  opisanych szczegółowo w załączniku nr 4c do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Sekretariat studiów podyplomowych (pokój B1123), ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa.

 Inne informacje dotyczące części zamówienia:

W odniesieniu do zadania 3

W formularzu ofertowym  stanowiącym  załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawcy podają ceny z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT. Po podpisaniu umowy w przypadku otrzymania przez Zamawiającego zgody na zastosowanie stawki VAT 0% Zamawiający przekaże Wykonawcy wymagane dokumenty, co skutkować będzie wystawieniem faktury VAT z uwzględnieniem wyżej wymienionej stawki VAT.>> Więcej...
2016-05-25 10:15