Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

INFORMACJE

PrzedmiotOtwarcie
41/WNoŻCiK/SGGW/2016  
         

Dostawa aparatury w ramach programu restrukturyzacji Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW (dla Katedry Dietetyki)

                                

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.  Opis przedmiotu zamówienia

 

Dostawa aparatury w ramach programu restrukturyzacji Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka

i Konsumpcji SGGW (dla Katedry Dietetyki)

 

CPV: 42931100-2; 33157400-9; 33120000-7; 38300000-8; 38410000-2; 38434500-1; 38432000-2; 38433000-9; 38432200-4

 

1.      Dopuszcza się złożenie ofert częściowych                                 TAK    

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 1 –  ultrawirówka stołowa

 

CPV: 42931100-2

 

2. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie aparatury oraz przeprowadzenie szkolenia, na którą składa się: ultrawirówka stołowa wraz z rotorem oraz stolikiem (zadanie 1) opisane szczegółowo
w załączniku nr 6.1 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

3.Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki , ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 2 -   Zestaw aparatów do pomiarów wydatków energetycznych

 

CPV: 33157400-9

 

4. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie aparatury oraz przeprowadzenie szkolenia, na którą składa się: stacjonarny moduł do pomiarów wydatku energetycznego z butlą kalibracyjną, przenośny moduł do pomiarów wydatków energetycznych wraz z kamizelką, cykoloergometr wraz
z oprzyrządowaniem (zadanie 2) opisany szczegółowo w załączniku nr 6.2 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

5.Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki , ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 3 – Aparat do nieinwazyjnej oceny sztywności tętnic

 

CPV: 33120000-7

 

6. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie aparatury oraz przeprowadzenie szkolenia, na którą składa się: aparat do nieinwazyjnej oceny sztywności tętnic metodą  tonometrii aplanacyjnej i metodą oscylometryczną (zadanie 3) opisany szczegółowo w załączniku nr 6.3 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

7.Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki , ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 4 – aparat do pomiaru składu ciała

 

CPV: 38300000-8

 

8. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie aparatury oraz przeprowadzenie szkolenia, na którą składa się: wieloczęstotliwościowy analizator składu ciała pozwalający na odczyt pomiarów dla całego ciała oraz segmentowy odczyt dla każdej kończyny lewa noga, prawa noga, lewa ręka, prawa ręka, korpus (zadanie 4) opisany szczegółowo w załączniku nr 6.4 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

9.Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki , ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 5 -   Urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej

 

CPV: 38410000-2

 

10. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie aparatury oraz przeprowadzenie szkolenia, na którą składa się: system czujników monitorujących aktywność fizyczną wraz z pakietem oprogramowania (zadanie 5) opisany szczegółowo w załączniku nr 6.5 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

11. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki , ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 6 – Analizator biochemiczny

 

CPV: 38434500-1

12. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie aparatury oraz przeprowadzenie szkolenia, na którą składa się: na którą składa się: analizator biochemiczny (zadanie 6) opisany szczegółowo w załączniku
nr 6.6 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

13. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki , ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 7 – Aparat do analizy genów w czasie rzeczywistym

 

CPV: 38432000-2

 

14. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie aparatury oraz przeprowadzenie szkolenia, na którą składa się: Aparat do analizy genów w czasie rzeczywistym (zadanie 7) opisany szczegółowo w załączniku nr 6.7 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

15. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki , ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 8 – Spektrofotometr

 

CPV: 38433000-9

 

16. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie aparatury oraz przeprowadzenie szkolenia, na którą składa się: spektrofotometr wraz z oprogramowaniem (zadanie 8) opisane szczegółowo w załączniku nr 6.8 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

17. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki , ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

Oznaczenie części zamówienia:

Zadanie 9 – Komora Laminarna

 

CPV: 38432200-4

 

18. Krótki opis części zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie aparatury, na którą składa się: komora laminarna (zadanie 9) opisany szczegółowo w załączniku nr 6.9 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

 

19. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Katedra Dietetyki , ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

 

20. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego do oferty należy załączyć:

 

 opisy techniczne zawierające i potwierdzające podstawowe dane techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawionego w ofercie zgodne z wymaganiami zamieszczonymi w Załączniku  nr 1.1-1.9 do umowy stanowiącym Załącznik nr 6.1-6.9 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.

 

 zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczany produkt spełnia normę PN EN 12469:2000 (dotyczy tylko zadania 9).

 

(Wykonawca może zamiast zaświadczeń , o których mowa w punkcie 20 poz. 2 złożyć równoważne zaświadczenia  wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego . Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w punkcie 20 poz. 2, złożyć inne dokumenty potwierdzające  odpowiednio stosowanie przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości).


>> Więcej...
2016-08-26 10:00