Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1Dostawa aparatury i urządzeń w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. XISZP.250.10.20202020-06-122020-07-23Więcej...
2Sukcesywna dostawa oraz przeniesienie na Zamawiającego własności filtrów powietrza do urządzeń klimatyzacji i wentylacji oraz odbiór i utylizacja zużytych filtrów dla SGGWSZP.250.7.20202020-07-102020-07-24Więcej...
3SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH DLA SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIESZP.250.13.20202020-07-172020-07-27Więcej...
4Budowa, dostawa oraz montaż mieszalnika pasz – prototypowego urządzenia badawczego w ramach projektu Pasza ProSZP.250.33.20202020-07-202020-07-28Więcej...
5Usługa wywozu oraz utylizacji odpadów komunalnych do końca 2020 dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.250.31.20202020-07-222020-07-30Więcej...
6Wykonanie lokalnych kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej doziemnej dla budynków zlokalizowanych w kompleksie obiektów LZD SGGW przy ul. Akademickiej 20 i Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi.DNT.250.15.20202020-07-242020-08-12Więcej...
7Obsługa umowy Microsoft Product and Services (MPSA) dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.250.25.20202020-07-272020-08-04Więcej...
8Remont pomieszczeń na potrzeby Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu w budynku nr 23 na terenie Kampusu SGGW w Warszawie przy ulicy NowoursynowskiejDNT.250.16.20202020-07-312020-08-18Więcej...
9Kompleksowe sprzątanie w obiektach SGGW z zabezpieczeniem w środki czystościowe.SZP.250.29.20202020-08-182020-09-18Więcej...
10Dostawa aparatury, urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. XIISZP.250.32.20202020-08-182020-09-29Więcej...
11Wyposażenie w meble warsztatowe, socjalne i biurowe budynku Administracji Terenów ZielonychDNT.250.17.20202020-08-112020-08-27Więcej...
12Budowa Systemu Panel Redakcyjny w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZP.250.34.2020 – BNiPK.250.6.20202020-08-112020-08-20Więcej...
13Wyposażenie Laboratorium Inżynierii Tkankowej oraz Pracowni Elektromiografii w ramach Projektu Centrum Medycyny RegeneracyjnejSZP.250.35.20202020-08-182020-09-18Więcej...
14Dostawa artykułów reklamowych dla SGGW na 2020 rokSZP.250.36.20202020-08-182020-08-31Więcej...
15Sukcesywne dostawy artykułów piśmiennych i etykiet do drukarek dla SGGWSZP.250.38.20202020-09-012020-09-09Więcej...
16„Monitorowanie rozmieszczenia bieszczadzkiego stada żubrów oraz prowadzenie monitoringu zakażeń pasożytniczych i monitoringu genetycznego” w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” Umowa o dofinansowanie nr: POIS.02.04.00-00-0027/18-00SZP.250.28.20202020-09-112020-09-28Więcej...
17Dostawa licencji edukacyjnych w 4 zadaniach dla SGGW w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZP.250.37.2020-BNiPK.250.8.20202020-09-162020-09-24Więcej...
18Budowa Systemu Panel Redakcyjny w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZP.250.39.2020 – BNiPK.250.7.20202020-09-172020-09-25Więcej...
19Wymiana czterech dźwigów w budynku nr 34 i budynku nr 37 (po dwa na budynek), zlokalizowanych na terenie SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 161DNT.250.18.20202020-09-282020-10-14Więcej...
20Dostawa komputerów przenośnych dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.250.41.20202020-10-022020-11-04Więcej...
21Wyposażenie Laboratorium kultur tkankowych 3D w system mikrodysekcji w ramach Wyposażenia Laboratorium Inżynierii Tkankowej w ramach Projektu Centrum Medycyny RegeneracyjnejSZP.250.44.20202020-10-072020-11-09Więcej...
22Dostawę stanowiska do analizy obrazu spekli laserowych dla Instytutu Inżynierii MechanicznejSZP.250.45.20202020-10-022020-10-12Więcej...
23Dostawa aparatury, urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. XIIISZP.250.43.20202020-10-072020-11-12Więcej...
24Dostawa oraz udzielenie licencji na oprogramowanie - biblioteki dedykowane do techniki EGA-PY/GC-MS w ramach projektu Pasza ProSZP.250.42.20202020-10-022020-10-12Więcej...
25Dostawę urządzeń w ramach projektu „Pasza Pro: Technologie wykorzystania ubocznych produktów rolnych” Nr projektu POIR.01.01.01-00-0224/19-00SZP.250.49.20202020-10-092020-11-10Więcej...
26Usługi weterynaryjne dla Katedry Chorób Małych Zwierząt i Klinika Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w WarszawieSZP.250.46.20202020-10-062020-10-14Więcej...
27Remont pomieszczeń sanitarnych i kuchennych w budynku nr 11 SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166DNT.250.20.20202020-10-082020-10-27Więcej...
28Sukcesywne dostawy środków czystościowych dla szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez okres 18 miesięcy.SZP.250.47.20202020-10-122020-10-20Więcej...
29Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” nr. RPMA.04.02.00-14-5073/16 pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” zadania nr 5, 6 „Prace budowlane” kategorie kosztów: „Nadzór inwestorski” i „Przygotowanie audytów ex-post”, zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o obowiązku prowadzenia nadzoru przez osoby spełniające wymagania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami-art.37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r.DNT.250.21.20202020-10-142020-10-22Więcej...
30Dostawę stanowiska do analizy obrazu spekli laserowych dla Instytutu Inżynierii MechanicznejSZP.250.51.20202020-10-152020-10-23Więcej...
31Dostawa aparatury, urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. XIVSZP.250.52.20202020-10-232020-12-07Więcej...
32Sukcesywna dostawa czasopis krajowych i zagranicznych w prenumeracie na 2021 rokSZP.250.50.20202020-10-202020-11-10Więcej...
33Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów dla Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW w WarszawieSZP.250.40.20202020-10-222020-10-30Więcej...
34Usługa wywozu oraz utylizacji odpadów komunalnych w 2021r. dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.250.53.20202020-11-042020-12-08Więcej...
35Usługi w zakresie doradztwa w komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej wyników prac badawczo-rozwojowych.SZP.250.54.20202020-10-302020-11-09Więcej...
36Opracowanie projektu systemu oznakowania kampusu Uczelni typu wayfinding, którego celem będzie zwiększenie komfortu i ułatwienie aklimatyzacji studentów i pracowników Zamawiającego, w tym obcokrajowców.SZP.250.55.20202020-11-022020-11-10Więcej...
37Budowa i wdrożenie systemu zarządzania budżetem (System ZB) oraz rozbudowę systemu finansowo-księgowego SGGW poprzez budowę i wdrożenie systemu zarządzania majątkiem (System ZM) w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZP.250.30.2020 – BNiPK.250.5.20202020-11-092020-12-22Więcej...
38„Monitorowanie rozmieszczenia bieszczadzkiego stada żubrów oraz prowadzenie monitoringu zakażeń pasożytniczych i monitoringu genetycznego” w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Umowa o dofinansowanie nr: POIS.02.04.00-00-0027/18-00SZP.250.58.20202020-11-062020-11-17Więcej...
39Dostawę stanowiska do analizy obrazu spekli laserowych dla Instytutu Inżynierii MechanicznejSZP.250.56.20202020-11-062020-11-16Więcej...
40Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów dla Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW w WarszawieSZP.250.57.20202020-11-092020-11-17Więcej...
41Opracowanie projektu systemu oznakowania kampusu Uczelni typu wayfinding, którego celem będzie zwiększenie komfortu i ułatwienie aklimatyzacji studentów i pracowników Zamawiającego, w tym obcokrajowców.SZP.250.59.20202020-11-182020-11-26Więcej...
42Budowa i dostawa elementów służących do wytworzenia instalacji pilotażowej oraz na stałe zainstalowanych w instalacji pilotażowej służących do przygotowywania mokrych mieszanek pasz (mieszalnika) – w ramach projektu Pasza Proszp.250.61.20202020-11-182020-11-27Więcej...
43Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w budynku dydaktyczno – laboratoryjnym Wolica SGGW w Warszawie przy ul. NowoursynowskiejDNT.250.22.20202020-11-192020-12-14Więcej...
44Promocja Projektu Centrum Medycyny RegeneracyjnejSZP.250.48.20202020-11-302020-12-08Więcej...
45Usługi w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych, towarowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.250.60.20202020-12-012020-12-10Więcej...
46Przebudowa stacji transformatorowej ST 17 w D.A. IKAR oraz przebudowa układu SZR w D.A. IKAR i D.S. LIMBA ( cz. I) oraz wyniesienie stacji z budynku Przedszkola i budowa nowej kontenerowej stacji transformatorowej ST 14 ( cz. II).DNT.250.19.20202020-12-072020-12-29Więcej...
47DRUK I OPRAWA PUBLIKACJI WYDAWNICTWA SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIESZP.250.63.20202020-12-082020-12-17Więcej...
48Promocja Projektu Centrum Medycyny RegeneracyjnejSZP.250.66.20202020-12-162020-12-24Więcej...
49Usługi weterynaryjne dla Katedry Chorób Małych Zwierząt i Kliniki Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w WarszawieSZP.250.72.20202020-12-212020-12-29Więcej...
50Dostawa samochodu siedmioosobowego dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszwieSZP.250.64.20202020-12-292021-01-18Więcej...
51„Sukcesywne dostawy obroży telemetrycznych ” w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Umowa o dofinansowanie nr: POIS.02.04.00-00-0027/18-01SZP.250.65.20202020-12-292021-01-08Więcej...
52Sukcesywna dostawa papierniczych artykułów higienicznych oraz rękawiczek laboratoryjnych dla SGGW w WarszawieSZP.250.71.20202020-12-302021-01-18Więcej...
53Dostawa systemu radiografii bezpośredniej wraz z oprzyrządowaniem i stacją diagnostyczną dla Katedry Chorób Dużych Zwierząt i KlinikiSZP.250.67.20202020-12-292021-01-07Więcej...
54Zarządzanie siecią i monitorowanie usług w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZP.250.74.2020 - BNiPK.250.11.20202020-12-312021-01-12Więcej...